Glasilo Društva priateljaglagolice

IZDAVAČ

Društvo prijatelja glagoljice

Zagreb, Strossmayerov trg 4
drustvoprijateljaglagoljice&gmail.com
www.croatianhistory.net/glagoljica/dpg

UREDNIŠTVO
Josip Bratulić
Marica Čunčić
Stjepan Damjanović
Mirna Lipovac
Juraj Lokmer'
Narcisa Potežica
Đuro Vidmarović
Antonija Zaradija
Darko Žubrinić

 

GLAVNI UREDNIK
'Tomislav Galović

GRAFIČKI UREDNIK

Denis Lešić

AUTOR GLAGOLJIČKOGA FONTA
Filip Cvitić

LEKTORICA
Zlata Jelovac

FOTOGRAFIJE
Članovi Uredništva Bašćine i suradnici

TISAK
Stega tisakd.o.o

Časopis je oslobođen plaćanja poreza na promet teme-
ljem Mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete Repu-
blike Hrvatske od 25. siječnja 1994.

Na naslovnoj stranici je rozeta na pročelju župne crkve
u Omišlju na otoku Krku (foto M. Lipovac).

Rukopisi se ne vraćaju.
Uredništvo zadržava pravo prilagodbe članaka.

1SSN 1330-366X

NT] Časopis sufinancira Grad Zagreb

 

ehmedAhHP

Sadržaj

 Uvodna riječ (Tomislav Galović) 1
1Z BAŠTINE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA.
Antonija Zaradija Kiš, Juraj Slovinac

(Georges d'Esclavonie) i Louis L6ger 2
Dalibor Salopek i Darko Žubrinić, Identificiran novi list

Pravila brašćine sv. Marije Goričke 9
 Marko Brkljačić, Glagoljaška baština Samostana

sv. Pavla Pustinjaka na Školjiću 12

Juraj Lokmer, Senjski Korizmenjak
injegova latinička transkripcija 15

 

Grozdana Franov-Živković, Naredba ninskog biskupa
Franciska Grasija pisana hrvatskom ćirilicom
za sastanak župnika Ninske biskupije
1669. godine 22
Hrvojka Mihanović-Salopek, Majka od utjehe (Štovanje
 Bogorodice u Gospićko-senjskoj biskupiji) 24

 

Darko Žubrinić, Hrvatsko ime u općini
Dolina kraj Trsta 31

Grozdana Franov-Živković, Glagoljska oporuka Antonije,
žene pokojnoga Frane Damianija, kneza od Vrgade,
iz godine 1750. 33

 Marica Čunčić, Hrvojev misal u Americi 37
Juraj Lokmer, od ljudi za ljude - ot človjek za ljudi 40

OBLJETNICE

Glagoljičke obljetnice (Antonija Zaradija Kiš
i Darko Žubrinić) 46

U2 525. obljetnicu tiskanja
Senjskoga glagoljskoga Misala (Juraj Lokmer) 48
sjećanje na prijatelja Branka Fučića

(Marija Stela Filipović) 53
50. obljetnica izložbe Glagoljica u Sveučilišnoj knjižnici

u Rijeci (Orietta Lubiana) 56
Dvađeset i pet godina zbora Bašćina

(tvanka Koller-Štefančić i Mirna Lipovac) 60
Petnaesta obljetnica Društva Krčana i prijatelja otoka

Krka (Narcisa Potežica i Juraj Mužina) 66
SUVREMENOST GLAGOLJICE
Školski projekt u Senju (Karmen Boras) 69
Glagoljica u Gimnaziji Sesvete (Ruža Jozić) 7
Glagoljica na ulazu u Američku međunarodnu školu

u Zagrebu (tjiljana Troskot) 76

BAŠĆINA