JUDITA
U HRVATSKIM GLAGOLJSKIM BREVIJARIMA

LIBER JUDITH
EX BREVIARIIS CROATICO - GLAGOLITICIS

PRIREDIO

Josip Hamm