SLOVO, sv. 61 (2011), 169-240, Zagreb 2011 UDK 811.163.42'01'37

USPOREDBA ZNAČENJA LEKSEMA HRVATSKIH
CRKVENOSLAVENSKIH OSNOVA NENAVID- I MRBZ-'

Vida VUKOJA, Zagreb

Upriloguseistražuju značenja kojaostvaruju leksemi hrvatskiherkvenoslavenskih (unastavku
teksta: hesl.) osnova nenavid- i mrez- nastojeći ostvariti tri svrhe. Prva je da se ustanove
značenjske strukture navedenih osnova i usporede se. Druga je da se na obuhvaćenome dijelu
hesl. leksika provjeri ranije postavljena hipoteza da hesl. leksik osjećajnosti pretpostavlja
paradigmu čuvstava i afekta (najbolje predstavljenu u Summa theologiae 1a.24e.22-48 Tome
'Akvinca), a ne paradigmu emocija koja se u suvremenoj znanosti obično drži univerzalnom.
'Treća je svrha istražiti sličnosti i razlike dviju obrađenih osnova, s obzirom da je riječ o
leksikalizacijama dvaju susjednih osvajačkih čuvstava, od kojih jedna (mrez-) graniči i s
leksikalizacijom obrambenoga čuvstva (očaja). Time se želi dotaknuti pitanje zreali li se
konceptualno razlikovanje osvajačkih i obrambenih čuvstava u leksikalizaciji

Raščlamba je primjera pokazala da leksemi osnove mrez- ostvaruju složeniju značenjsku
strukturu koja je bitno povezana s leksikalizacijom pojma grijeha i grješnosti. Naglasak
osnove nenavid- više je na oprečnome odnosu dobra i zla, a manje na grijehu. Podaci iz
područja tematskih uloga i razjašnjenja (o odnosu volje i osjećaja) te izricanih okolnos
moralnome vidu osjećaja te izricanju okolnosti očitovanja) pokazuju da bi moguća buduća
istraživanja odnosa sustava čuvstava Tome Akvinca (u nastavku teksta: Ak: esl. leksika
osjećajnosti mogla donijeti zanimljive rezultate. Konačno, utvrđeno je više uočljivih razlika
i sličnosti dviju osnova, ali se ne može utvrditi zreale li one u leksikalizaciji koncepwualnu
razliku osvajačkih i obrambenih čuvstava. Čini se da će se za to morati pričekati obrada
leksikalizacija barem još nekih, ako ne i svih jedanaest leksikalizacija Akvinčevih čuvstava.
Ključne riječi: koncept mržnje, hrvatska crkvenoslavenska osnova nenavid«, koncept

odbojnosti, hrvatska crkvenoslavenska osnova mrez«, značenjska struktura, prijevodni
obrasci

 

  

 

 

  

 

! Članak sadrži i materijal predstavljen na Petome hrvatskome slavističkome kongresu
održanome u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. predavanjem Značenjska raščlamba hrvatske
crkvenoslavenske osnove mrwz-. Zahvaljujem dvama anonimnim recenzentima na korisnim
primjedbama.

169