SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 303-318, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.62/.101

ZNAČENJE HRVATSKOCRKVENOSLAVENSKE OSNOVE
SMER- I PREVOĐENJE NA STAROCRKVENOSLAVENSKI

Vida LUČIĆ, Zagreb
1. UVOD

Leksemi hrvatskocrkvenoslavenske osnove smer-, sljednika starocrkvenoslavenske
osnove semćr-, izriču jedan od središnjih koncepata biblijskoga i kršćanskoga
svjetonazora: poniznost. Velik broj primjera leksema koji ga leksikaliziraju u
hrvatskoglagoljskim biblijskim tekstovima pokazuje važnost toga koncepta.

Temeljna će metoda u prepoznavanju značenjske strukture leksema rečene osnove
biti izlučivanje različitih scenarija koji pokazuju prototipne situacije u kojima se
koriste leksemi promatrane osnove. Scenariji su sastavljeni prilagođenim prirodnim
semantičkim metajezikom (eng. Natural Semantic Metalanguage) koji stvara A.
Wierzbicka sa svojim suradnicima. Točnije, rabit će se popis od šezdesetdvaju do
sada pronađenih primitiva (v. WIERZBICKA 2003*: 8 ili WIERZBICKA i HARKINS
2001: 12 gdje nedostaje jedino primitiv TRENUTAK) i pripadajuća im sintaksa.
Primitivi će biti ispisani velikim tiskanim slovima da se razlikuju od istoobličnih
leksema hrvatskoga jezika. Koncepti su i značenja o kojima je riječ u ovome članku
složeni. Zbog toga je odlučeno da se oni sažmu samo na nužne elemente koji će se
nazvati koracima. U dva će se scenarija unijeti formulaičan izraz za značenje leksema
ljubiti jer je ono nuždan čimbenik tih scenarija, a njegovo bi određenje postojeće
scenarije prekomjemo usložnilo. Osim toga u scenarije će se unijeti redni brojevi
koraka kada se time izbjegava ponavljanje čitavih sintagmi primitiva.

U upoznavanju će se značenjske strukture uporabiti metoda koja je nezaobilazna u
istraživanju starocrkvenoslavenskoga i hrvatskocrkvenoslavenskoga s obzirom na pri-
jevodnu narav velike većine tekstova pisanih tim jezicima: prepoznavanje prijevodnih
parova koje tvore leksemi grčkoga i latinskoga jezika s jedne te leksema slavenskih
jezika s druge strane. Ti će se parovi nazivati prijevodnim obrascima. S obzirom da su
gotovo svi biblijski tekstovi sačuvani u prijevodima s grčkoga (osim Tob, Jdt, Est, Sap,

   

 

303