Vesna Badurina Stipčević

Staroslavenski institut
Zagreb

PRILOG ISTRAŽIVANJU LIČKIH GLAGOLJSKIH
RUKOPISA: MUKA SVETE MARGARITE U
PARIŠKOM ZBORNIKU SLAVE 73 (1375)

U hrvatskoj srednjovjekovnoj književnojezičnoj tradiciji značajno mjesto zauzimaju lički gla-
goljski tekstovi. Jedan je od neliturgijskih glagoljskih zbornika s ličkoga područja i Pariški
zbornik Slave 73 iz godine 1375. Zbornik sadrži različite tekstove: liturgijske i biblijske teksto-
ve, neliturgijske molitve, apokrifnu Legendu o 12 petaka, epistolu o štovanju nedjelje, odlomak
apokrifnog Pseudo-Matejeva evanđelja i legendu o svetoj Margareti. U ovome radu književno-
povijesno je opisana Muka svete Margarite. Tekst Muke izdan je u latiničkoj transliteraciji.

Ključne riječi: lički glagoljski tekstovi, Pariški zbomik Slave 73, Borislavićev zbornik, Muka svete
Margarete

Naš slavljenik, poštovani profesor i akademik Stjepan Damjanović, u svom
opsežnom znanstvenom radu osobitu je pažnju posvetio i istraživanju glagoljskih
tekstova koji potječu s ličko-krbavskoga područja (Damjanović 2008: 298-304).
Istaknuo je da u bogatstvu i raznolikosti hrvatske srednjovjekovne književnoje-
zične tradicije vrlo važno mjesto zauzima lički glagoljski tekstovni korpus: veliki
broj pravnih listina (“ne samo da su one napisane u Lici nego ih je često i pisao
Ličanin, a nerijetko su Ličanima i namijenjene"', 2008: 299); znatan broj potpunih
misala, cjelovitih brevijara, kao i neliturgijskih zbornik:

 

 

S ličkoga područja čak ih je šest: Borislavićev — 1375, Oxfordski — XV. st., Ljubljanski
— XV. st., Kolunićev — 1486, Petrinićev XVI. st. i možda Tkonski — XVI. st. Zbornici su
najviše zanimali povjesničare književnosti, ali oni su vrlo izazovna vrela za jezikoslovce
zbog svoje opsežnosti i zanimljivih staroslavensko-starohrvatskih interferencija. (Damja-
nović 2008: 303)

 
 

U ovom malom prilogu, posvećenom dragom profesoru, obradit ću tekst
Muke svete Margarite iz Pariškoga zbornika Slave 73 (u literaturi poznatoga i
kao Borislavićev).