4

V. Badurina Stipčević: Tekstološke odrednice_Muke Kristove

 

stvenici zaključili da su evandelja bila »izvještaji o muci s uvodom«.*
Da je to bila središnja tema apostolskoga vremena, potvrđuje i spo-
men Muke na samom početku Djela apostolskih 1, 3: »Njima je pos-
lije svoje muke također pružio mnoge dokaze da je živ« (vivum post
passionem suam).* Na ovome je novozavjetnom mjestu prvi put (a
kasnije na više mjesta u poslanicama) upotrijebljena riječ pasija (od
grč. pathein, odnosno lat. passio) za Isusovu muku i smrt, temu koja
je bila vrlo popularna kod crkvenih otaca i koja je kasnije, u sred-
njem vijeku, postala središnjom temom umjetnosti i književnosti.

Kao jedna od najstarijih većih cjelina u predaji, Muka je čvr-
sto povezana prethodnim i naknadnim navodima mjesta i vremena,
kao i povezanošću motiva. Njezin se najstariji oblik nalazi u Marko-
vu evandelju, iako već i ovdje u razvijenu stupnju. Kerigmatski, nav-
jestiteljski značaj izvještaja o Muci, koji se kao »sveta povijest« jasnije
pojavljuje u Matejevoj i Lukinoj redakciji, kao i u predaji evandelista
Ivana, značajan je već i za starije evandelje u Markovoj verziji, kao i
za ono što mu je prethodilo.* Čini se da je najstariji izvještaj bio od-
ređen osobito apokaliptičnim tumačenjem događanja. lako se povi-
jesne okolnosti Muke (proces Isusu, datiranje smrti, predaja o Pos-
ljednjoj večeri) još uvijek znanstveno proučavaju, u suvremenom je
istraživanju jasno da se Isusova Muka ne može povijesno shvaćati
kao izravna posljedica njegova učenja, već povijesno potvrđene či-
njenice upućuju na političko motiviranje Isusova procesa. »Tek vre-
menska i prostorna udaljenost od Isusova okoliša omogućuje pove-
zanost njegove smrti s njegovim učenjem.«“

  

Kristova Muka obuhvaća posljednje događaje u Kristovu ži-
votu: Zavjera protiv Isusa, Pomazanje u Betaniji - Judina izdaja,
Priprema pashalne večere, Isus očituje izdajnika, Ustanovljenje eu-
haristije, Putem u Getsemani, Smrtna borba u Getsemaniju, Isus
pred Velikim vijećem, Izdajnik na djelu, Isus pred Velikim vijećem,
Petar se odriče Isusa, Isus predan Pilatu, Judino samoubojstvo, Isus
pred Pilatom, Isusa izruguju, Isusov križni put i razapinjanje, Isusa
grde na križu, Isusova smrt, Isusov pogreb, Straže na grobu.' U Ma-
tejevu evandelju Muku obrađuju glave 26. i 27., kod Marka 14. i 15.
glava, 22. i 23. glava u Lukinu evanđelju, a najdulji je tekst u Ivanovu
evandelju, od 13. do 19. glave. Svaki je evandelist promatrao Isusa,
njegov život, njegovo poslanje, muku i smrt iz svoga gledišta. Prema
Marku, Krist; »Sin čovječji« trebao je trpjeti da bi otkupio ljude (10,
45; 12, 24) i tu duboku zbilju Isusova patničkoga životnoga puta
evandelist Marko razumije i izlaže nam u svjetlu vjere konačno pot-
vrdene uskrsnom pobjedom. U Matejevu evandelju naglasak je na
»kraljevstvu nebeskom«, koje »među ljudima treba konačno usposta-