Vesna BADURINA STIPČEVIĆ

TEKSTOLOŠKE ODREDNICE
HRVATSKOGLAGOLJSKE
MUKE KRISTOVE

Prema tekstološkim biblijskim istraživanjima najvjerojatnije je da-
našnjim kanonskim evandeljima prethodila usmena predaja prve
Crkve. U prvim kršćanskim zajednicama nastajala je evandeoska
predaja za liturgijske, katehetičke ili pak misionarske potrebe.' Male
književne cjeline, koje su prethodile kanonskim evandeljima, obli-
kovale su se oko nekih Isusovih govora, izreka ili zgoda. Usmena
evandeoska predaja, kojoj su temelje položili apostoli, nastala je na
aramejskom, ali je gotovo sigurno da je istovremeno postojala i na
grčkom, tako da su i prvi zapisi evandelja nastali na aramejskom i gr-
čkom. Tradicija je nastanak izgubljenoga evandelja na aramejskom
pripisala sv. Mateju, a to su evandelje u grčkim prijevodima kao te-
melj upotrebljavala sva tri sinoptika. Sinoptičkim evandeljima smat-
ramo Matejevo, Markovo i Lukino evandelje koji su usko povezani,
imaju mnogo zajedničke grade, koja se lako može usporediti, dok se
Ivanovo evanđelje, iako ima dodirnih crta s prva tri, ipak po svojim
obilježjima jasno razlikuje. Sinoptičko je pitanje odnosa triju evan-
delja vrlo komplicirano i u njemu nema ni gotovih ni jednostavnih
rješenja.? Od sačuvanih kanonskih evandelja najstarije je Markovo,
upravo stoga što se Marko, koji nije bio apostol, pažljivo držao gr-
čkoga prijevoda izgubljenoga aramejskog teksta, pa stoji najbliže iz-
voru.

Za crkvu apostolskoga vremena najznačajniji događaji iz
Isusova života bili su njegova muka, smrt i uskrsnuće. Oko toga sre-
dišnjega dijela odabirali su se i grupirali drugi da bi prikazali put od
početka Isusova djelovanja do Kalvarije i polaganja u grob. Tako je
zapis o Kristovoj Muci, koja se zbila posljednja, nastao najprije i u
njezinu se prikazu tekstološki dobro slažu sva četiri evanđelja.
Nakon prikaza Muke u evandelja su dodavani drugi događaji iz Isu-
sova života i mnoge njegove izreke. S pravom su, stoga, neki znan-