BIBLIJSKE KNJIGE O MAKABEJCIMA
U HRVATSKOGLAGOLJSKOJ KNJIŽEVNOSTI

'VESNA BADURINA-STIPČEVIĆ — Zagreb

Prijevodi Biblije kao temeljne knjige judeo-kršćanske civilizacije imaju veli-
ko književno i kulturno značenje. Proučavanje prvotnih svetopisamskih prijevo-
da već vrlo dugo zauzima istaknuto mjesto u biblijskim istraživanjima. Mnogi su
se narodi upravo preko biblijskih tekstova jezično uključili u prostor kršćanske
kulture, veliki prostor koji se rasprostirao od Male Azije preko Sredozemlja sve
do najudaljenijih obala sjeverne Europe.' Prema filološkim istraživanjima pro-
izlazi da je tradicija mnogih biblijskih knjiga bila vrlo kompleksna i opsežna.
Izvorno su starozavjetni i novozavjetni spisi bili tradirani na više jezika, tj. na se-
mitskim jezicima, hebrejskom i aramejskom, kao i na nesemitskim, grčkom i la-
tinskom. Ove su pak matice služile kao predlošci prijevodima Biblije na orijen-
talne jezike, sirijski, koptski, etiopski, armenski, arapski i dr., na gotski i starosla-
venski jezik i kasnije na europske narodne jezike.

Staroslavenski prijevod, koji su za potrebe slavenske liturgije u Moravskoj
sastavili solunska braća Konstantin-Ćiril i Metodije, nije do današnjih dana saču-
van u izvornom obliku, ali se znatan njegov dio može rekonstruirati na temelju
maloga broja bliskih spomenika.* Pomnim ispitivanjima glagoljskih i ćirilskih
svetopisamskih tekstova, konzultirajući i druge izvore pismene tradicije, mnogi
se paleoslavisti već duže vremena trude odgonetnuti ćirilometodski arhetip sla-
venske Biblije.'

! Usp. O. CHADWICK, 4 History of Christianity, St. Martin's Press, New York, 1995.; P. BROWN,
The Rise of Western Christendom, Blackwell Publishers, Oxford-Massachusetts, 1997.

2 F, W. MAREŠ, »Altkirchenslavische Bibeliibersetzungen«, Lexikon des Mittelalters, Bd. II, Artemis
Verlag, Miinchen - Ziirich, 1981., col. 105.

> O izdanjima i problemu rekonstrukcije staroslavenskih biblijskih tekstova usp: Z. HAUPTOVA, »K
problčmu rekonstrukce staroslovčnskjich textil«, Slavia 67 (1-2), Praha, 1998., 5-10.

389