Milan Mihaljević
Staroslavenski institut
Zagreb

JEZIK ČETVRTOGA VRBNIČKOG BREVIJARA

Četvrti.vrbnički brevijar tipičan je predstavnik sjeveme, krčko-istarske skupine hrvatskogla-
goljskih kodeksa. Pisan je razmjemo konzervativnim hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom.
'To potvrđuju brojni arhaizmi na svim jezičnim razinama, od grafije i fonologije do simtakse i
leksika: pojava slova "#' u glasovnoj službi, dobro čuvanje starocrkvenoslavenskog odraza žd
praslavenske skupine *dj, pravilna uporaba jara, brojni oblici sporednih sklonidbenih
ostatci stare sheme živosti, čuvanje dvojine, brojni primjeri asigmatskog i starijeg oblika 1.
sigmatskog aorista, nestegnuti oblici imperfekta, brojne potvrde dativa apsolutnog, čuvanje ge-
nitiva negacije itd. lako slabije izražen nego u nekim drugim hrvatskoglagoljskim kodeksima,
na svim je razinama vidljiv i utjecaj govomoga hrvatskog (čakavskog) jezika. Lokalne krčke
osobine, kao što su odraz jakog jera kao e, zamjena slova W dervom, izostavljanje jakih jerova
u posljednjem slogu, širenje nominativnog oblika v-osnova na akuzativ i pojava upitne zamje-
nice za neživo u obliku će, upućuju na zaključak da je kodeks najvjerojatnije pisan u Vrbniku,
u kojemu se i danas čuva.

 

Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljski kodeksi, Červrti vrbnički bre-
vijar, otok Krk

I. Uvod

Četvrti vrbnički brevijar hrvatskoglagoljski je kodeks koji se sastoji od 112
pergamentnih listova veličine 35 x 27 cm. Riječ je o jedinom vrbničkom bre-
vijaru koji sadrži Proprium sanctorum. Opisao ga je Vjekoslav Štefanić (1960:
340-342), koji ga je na temelju paleografskih karakteristika smjestio u treću če-
tvrtinu 14. st. Kodeks je manjkav i nedostaje mu više od polovice teksta. Štefanić
je, pobrojivši sva mjesta na kojima su danas praznine, utvrdio da je riječ o više od
150 listova. Uočio je u mnogim dijelovima arhaičnost njegova jezika i istaknuo
potrebu da ga se temeljito liturgički i jezično prouči.! lako istraživanja provedena
za potrebe ovog rada potvrđuju Štefanićevu tvrdnju da je u cjelini riječ o kodeksu
koji je pisan razmjerno arhaičnim hrvatskim crkvenoslavenskim jezikom, treba
istaknuti da je, kao i kod većine hrvatskoglagoljskih liturgijskih rukopisa, njegova

 

 

* Usp. Štefanić 1960: 342: “Potrebno je potanje ga proučiti s liturgijskog i jezičnog gledišta.“

363