Zamjenice

 

1. Uvod

Zamjenice su riječi koje opisni sadržaj (referenciju) dobivaju od kojega dru-
goga izraza koji je ranije spomenut u tekstu ili se odnose na osobu ili stvar koja
se može pokazati. Tradicionalno se zamjenice određuju kao riječi koje zamjenjuju
imeničke izraze kako bi se izbjeglo ponavljanje i zalihost te kako bi izričaj bio jas-
i kraći. Zamjenice se prema sadržaju obično dijele na lične, posvojne, povrat-
ne, pokazne, upitne, odnosne, neodređene, niječne i zbime. Prema morfološkom
ponašanju i tipu sklonidbe, zamjenice se u slavenskim jezicima dijele na lične i
nelične.

 

2. Lične zamjenice

Lične se zamjenice zovu tako jer izražavaju gramatičku kategoriju lica. U sla-
venskim jezicima, pa tako i u hrvatskom crkvenoslavenskom postoje tri lica. Treće
se lice u nominativu izražava oblicima pokazne zamjenice on, ona, ono, a u kosim
padežima oblicima anaforičke zamjenice i, ja, je. Budući da se te zamjenice skla-
njaju kao nelične i imaju različite oblike za različite rodove, među lične se zamje-
nice kao sklonidbeni razred ubrajaju samo zamjenice prvoga i drugoga lica: az, ti,
ve, vi, mi, vi. Zbog istosti sklonidbe sa zamjenicom drugoga lica jednine ri, njima
se pridružuje i povratna zamjenica sebe. Za razliku od trećega lica, te zamjenice ne
izražavaju gramatičku kategoriju roda, tj. imaju isti oblik za sva tri roda, ali izraža-
vaju kategoriju broja i imaju različite oblike za jedninu, dvojinu i množinu (osim
povratne zamjenice koja ne razlikuje ni tu kategoriju). Kao i u ostalim slavenskim i
indoeuropskim jezicima, supletivizam se u prvom licu pojavljuje ne samo u različi-
tim brojevima (jednini i množini), već i unutar istoga broja: u jednini se prema no-
minativu az u kosim padežima pojavljuju oblici na m-, u dvojini prema nominativu
ve u kosim su padežima oblici na »r-, a u množini prema nominativu mi u kosim su
padežima također oblici na #-.

 

Sklonidba ličnih zamjenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednina Množina
1. lice 2. lice 1. lice 2. lice
N zi ti mi E vi
G mene tebe nas
D mnčmi _| tebš,ti nam |