OD INDOEUROPEISTIKE DO KROATISTIKE

UDK 811.163.42'367"11-12"
Izvorni znanstveni članak
Primljen 4. XI. 2002.

Prihvaćen za tisak 16. XI1 2002.

Milan Mihaljević
Staroslavenski institut
Demetrova 11, 10000 Zagreb

ZAMJENICE U HRVATSKOGLAGOLJSKIM
FRAGMENTIMA 12. I 13. STOLJEĆA

U članku se opisuje deklinacija zamjenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim
fragmentima. Popisani su svi različiti oblici u korpusu, a dobiveno stanje uspo-
ređeno je sa stanjem u kanonskim starocrkvenoslavenskim tekstovima i u suvre-

menome hrvatskom jeziku.

1. Uvod

Razdoblje od kraja 11. pa do početka 14. st. smatra se u povijesti hrvatskoga
glagoljaštva prijelaznim. Vrijeme je to preustroja glagoljskoga pisma i crkveno-
slavenskog jezika. E. Hercigonja (1994: 53) nazvao ga je "razdobljem fragmenata"
jer iz toga doba nije sačuvan nijedan cjelovit hrvatskoglagoljski kodeks, već samo
fragmenti koji su skroman ostatak onoga što je nekad postojalo. Pisani su prijelaz-
nim tipom glagoljskoga pisma koje još pokazuje tragove oblosti i neusustavljenost
u organizaciji redaka, stupaca i stranica.! U mnogima se još rabe fonološki nefun-
kcionalni (suvišni) znakovi za glasove kojih više nema u sustavu.? Smatra se da je
i na morfološkoj razini starocrkvenoslavenska norma narušena prodorom jedinica
govornog jezika u tekstove, iako ne tako jako kao u fonologiji. Stoga je zanimljivo
usporediti jezik tih fragmenata s jezikom kanonskih starocrkvenoslavenskih teksto-
va i s hrvatskim jezikom. Tako se može vidjeti kako se mijenjala crkvenoslavenska
norma, ali se mogu dobiti i mnogi vrijedni podatci za povijest hrvatskog jezika. U
ovom ću članku iznijeti rezultate istraživanja zamjenične deklinacije u tim fragmen-
tima. Istraživanjem su obuhvaćeni fragmenti iz 12. st.: Budimpeštanski fragment
(Bud), Prva stranica Kijevskih listića (Kij), Bečki listići (Vind), Bašćanski ostrišci
(Baš), Grškovićev odlomak apostola (Grš) i Mihanovićev fragment apostola (Mih)
i fragmenti iz 13. st.: Splistki fragment misala (Spal), Londonski fragment brevijara
(Lond), Kukuljevićev fragment misala (Kuk), Vrbnički fragmenti brevijara (Vb), Bir-

1 V Žagar 2000.
2 V. Mihaljević 2003

339