Milan Mihaljević
(Zagreb)

DEKLINACIJA IMENICA U NAJSTARIJIM
HRVATSKOGLAGOLJSKIM FRAGMENTIMA

U članku se opisuje deklinacijski sustav fragmenata iz izv. prijelaznog razdoblja hrvatskoga
glagoljaštva između kraja 11. i početka 14. st. Taj se sustav usporeduje sa stanjem u kanonskim
starocrkvenoslavenskim kodeksima i sa starohrvatskim (čakavskim) sustavom kako bi se utvrdile
promjene u pojedinim gramatičkim kategorijama.

1. Rod

Stanje je jednako onomu u kanonskim starocrkvenoslavenskim tekstovima i nema
primjera promjene roda imenica. U muškom rodu najbrojnije su imenice koje u
nominativu jednine završavaju na suglasnik. Kao grafijski uzus, obično je na njihovu
kraju znak za poluglas.' Manji broj imenica muškog roda završava u nominativu jednine
slovom &  One se mogu podijeliti u dvije podskupine: a) one u kojima je & iza
samoglasnika pa ga valja čitati kao j mogu se priključiti prethodnoj skupini imenica
koje završavaju na suglasnik: rai (Vind 2a), arhierči (Grš 1v, 2v), moisći (Grš 2v, Tk Ir
i Iv, Ts 1b), /ko/datai (Spal a), erći (Tk 1v), običai (Ts 1b), ev'statii (Eust la i 1d),
agapii (Eust la), an'drči (Trans 1b), kananći (Trans 1b), bartolomći (Trans 2c/d),
antonii (Nic 2b), rinči (Nic 2b), zlčdći (Nic 2c), itidći (Nic 24), b) one u kojima je & iza
suglasnika i mora se čitati kao i nevji (Kuk d), levji (Tk 2r), maurici (Ts 2a), lćonci (Ts
2b). Potvrđene su i imenice muškog roda koje u nominativu jednine završavaju na -a li
: var»sava (Grš 1r), toma (Spal d, Trans Ib, 2b i 3d), setena (Pass 2b), iiina
(Kuk d), iiida (Epist 2c, Nic 26), vladika (BNov 1a), luka (Trans 1b), an'na i kačpa (Nic
2a), agripa (Nic 2b), ansna i kaćpa (Nic 2b), kuzma (I's 2b), ananić (Grš Ir i 4v),
i(eo)rjić (Pass \c i 1d, Zag 1a), ozić (Epist 2d), manasić (Epist 2d), osić (Epist 2d),

 

 

 

 

U ftagmentima iz 12. st. to je stari znak za poluglas: u Kij, Vind, Grš, Bud, Baš jor, a u Mih jer. U
fragmentima iz prve polovice 13. s. supostoje oblici s jorom i štapićem na kraju. Mnogo su rjedi oblici s
apostrofom ili bez ičega. U fregmentima iz druge polovice 13. st, prevladavaju oblici sa štapićem, a rjeđi su
oblici s apostrofom, jorom ili bez znaka za poluglas.Više o bilježenju znakova za jerove u tom razdoblju

,_ vidjeti u Mihaljević 2000.
?."fa podjela nema morfološko značenje jer je u obje skupine deklinacija jednaka.