Milan Mihaljević, Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava

FLUMINENSIA, god. 12 (2000) br. 1-2,st. 1-15 ! 1
Milan Mihaljević

DOSADAŠNJA ČITANJA DAROVNICE SLAVNOGA
DRAGOSLAVA"

dr. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb, izvorni znanstveni članak, Ur.: 11. rujna 2000.

 

UDK 003.349.1:347.472/.474

U članku se uspoređuju izdanja darovnice slavnoga Dragoslava iz 1 100. godine
koja je zapisana u prvoj dobrinjskoj kapitulskoj knjizi i analiziraju pogreške u
čitanju. Utvrđeno je da je poslije Ivana Črnčića, koji je prvi objavio tu ispravu
1860. godine, samo Svetko Ušalj 1994. godine priredio izdanje prema
izvorniku, a svi su drugi izdavači prije njega uzimali prethodno izdanje,
promijenili mu pismo i uz manje redaktorske promjene izdavali zapravo
Črnčićevo čitanje s većinom njegovih pogrešaka. Ušalj je ispravio neke pogreške
ranijih izdanja, neke je ponovio, a napravio je i niz pogrešaka kojih kod ranijih
izdavača nije bilo.

Ključne riječi: darovnica slavnoga Držgos/a va, Dobrinj, Ivan Črnčić, Ivan Kuku-
ljević Sakcinski, Đuro Šurmin, Vjekoslav Štefanić, Svetko Ušalj

1. Črnčićevo čitanje

Darovnicu slavnoga Dragoslava iz 1100. godine, zapisanu u prvoj dobrinjskoj
kapitulskoj knjizi na str. 23-24, prvi je pročitao i objavio Ivan Črnčić 1860. godine.!
Črnčićev je tekst latinična transliteracija izvornika. Od načela transliteracije (slovo
za slovo) odstupio je tek kod dva slova, kako je bilo uobičajeno u njegovo vrijeme,
ai kasnije, pa glagoljsko slovo ( prenosi s pomoću dvoslova ju, a glagoljsko slovo &
dvoslovom ja. Nije razvezivao kratice, osim u tri slučaja gdje je razvezao kratice bez
zagrada. U sedmom redu na drugoj strani (prema izvorniku) razvezao je kraticu

*Članak je nastao na temelju referata održanog na znanstvenom skupu “900. obljetnica crkvice
sv. Vida, darovnice slavnoga Dragoslava i prvog spomena imena Dobrinj" koji je održan u Dobrinju 17.
lipnja 2000.

1 U Katoličkom listu br. 29 na str. 227 u članku Dva slovjenska spomenika glagolicom pisana u
Dobrinju I. 1100 i 1230.