Milan Mihaljević i Marinka Šimić

Staroslavenski institut, Zagreb

Preslavizmi u
hrvatskoglagoljskim tekstovima

Hrvatskoglagoljski tekstovi kao dio srednjovjekovne slavenske književnosti i kulture
dijele mnoga zajednička obilježja s rukopisima pisanima u istočnijim područjima, ele-
mente naslijeđene iz rane ćirilometodske tradicije ili kasnijega dodira s južnoslaven-
skim istokom. To se posebice odnosi na leksičku razinu. Proučavanje dijalekatskoga
porijekla paralelnih sinonimskih izraza u starocrkvenoslavenskim tekstovima najteži je
problem na području slavenske leksikologije, i to zbog složenoga i šarolikoga sasta-
va očuvanih tekstova u kojima su mnoge redakcije na raznim područjima promiješale
leksičku građu iz raznih slojeva. To se pokazuje i kod preslavizama. Teško je pouzdano
utvraiti koje su intervencije u prijevodu izvršene samo u Preslavu, a problem je i nedo-
voljno poznavanje povijesne dijalektologije. U radu se utvrđuju mjerila za određivanje
preslavizama u hrvatskoglagoljskim tekstovimia. Preslavizmi se dijele u dvije skupine:
1. preslavizam općenito (riječ nije ni hrvatska, ni makedonska, ni moravsko-panonska) i
2. preslavizam u kontekstu, tj. samo u određenom značenju, kao prijevod određene grčke
 paralele na određenome biblijskom mjestu. Dodatna je potvrda za razredbu leksema iz
druge skupine činjenica da se pojavljuju u tekstovima u kojima su brojni i drugi presla-
vizmi. Pregledom građe utvrđeno je da se u liturgijskim tekstovima razmjerno velik broj
preslavizama pojavljuje u Djelima apostolskim, u poslanicama i u komentaru psaltira
u Fraščićevu psaltiru. Vrlo su rijetki u misalskim evanđeljima i u tekstu psalama. U
ostalim starozavjetnim tekstovima i u Otkrivenju stanje je različito od spomenika do
spomenika i od teksta do teksta. Dosta preslavizama ima u Knjizi o Juditi i u misalima
i u brevijarima, a nešto su češći i u Knjizi proroka Izaije te u Knjizi postanka i Knji-
zi izlaska. U Malim prorocima i u Otkrivenju preslavizmi se pojavljuju u kodeksima
sjeverne skupine kojima je u osnovi prijevod s grčkoga. Preslavizmi su zabilježeni i u
neliturgijskim zbornicima, u tekstovima za koje je poznato da su prevedeni s grčkoga na
bugarskom području u 10. st.

Ključne riječi: crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljski tekstovi, leksik, preslavizmi

1