MARINKA ŠIMIĆ

KAJKAVSKI UTJECAJ U 2. NOVLJANSKOME BREVIJARU

dr. sc. Marinka ŠIMIĆ
viša znanstvena suradnica
Staroslavenski institur, Zagreb

UDK_ 264 — 13(497.5 Novalja)"14":003.349.1
264 — 13(497.5 Novalja)"14":811.163.42

Glagoljski neliturgijski tekstovi u kojima je crkvenoslavenska osnova impregnirana čakavskim i
kajkavskim crtama potjeću s početka 15. stoljeća, međutim kajkavski je urjecaj, premda u znamo
manjem opsegu, zamjetan i u hrvatskoglagoljskim liturgijskim rukopisima, misalima i brevijari-
ma. U ovom se radu iznose pojedina kajkavska obilježja uočena u 2. novljanskome brevijaru iz
1495. godine. U tom je rukopisu vidljiv kajkavski utjecaj na fonološkoj, morfološkoj i leksičkoj
razini. Najviše je kajkavizama na leksičkoj razini, primjerice: nedopirom» 54, m'ledno 3644,
škoda 4974, tovariša 364c, tovarištvo 369, izd. Pri navođenju pojedinih kajkavskih osobitosti
raspravlja se o problemima vezanim za istraživanje kajkavske sastavnice u hrvatskoglagoljskim

rukopisima.

Ključne riječi: hrvatskoglagoljski rukopisi, 2. novljanski brevijar, kajkavsko narječje, lekrik.

I. Uvod

Najmladi rukopisni, 2. novljanski brevijar (BrN.),
najvećim je dijelom napisao pop Martinac rodom
Lapčanin u Grobniku, jednoj od srednjovjekovnih
vinodolskih općina. U svojim kolofonima navodi
godine 1493., 1494. i 1495., kad je pisan i dovršen
kodeks. Pisao ga je za pavlinski samostan i crkvu
sv. Marije na Ospu, brežuljku izvan zidina Novog
Vinodolskog.' BrN, je plenarni brevijar duljih
lekcija koji čuva starije stanje, odnosno ćirilome-
todske prijevode, a njegovi mladi zapisi čuvaju
istu jezičnu i tekstovnu tradiciju.? Za taj je rukopis
karakteristično da su u njemu očuvani podatci o
pisaru, mjestu pisanja, onome za koga je pisan, a
koji nisu uvijek poznati za druge rukopise.

 

1 _ Pantelić - Nazor 1977, 13.
2_ Pantelić — Nazor 1977, 5

Hrvatskoglagoljski rukopisni brevijari u svojim
odlomcima čuvaju pojedine tekstove ćirilometod-
skoga prijevoda Biblije, kojih nema u istočnim
slavenskim tekstovima, parimejnicima. Ta nepari-
mejna čitanja u našim brevijarima imaju iznimnu
vrijednost jer su to ostatci punoga starozavjetnoga
prijevoda koji se očuvao jedino u hrvatskoj sredini
i bio uporabljen pri sastavljanju hrvatskih licurgij-
skih knjiga.? Uz glagoljski misal, brevijar je naj-
važnija livurgijska knjiga, pa je povijest glagoljskih
brevijara dio povijesti slavenskoga bogoslužja.
Potpuni glagoljski brevijari, kao primjerice BrN,,
svojevrsne su hrestomatije srednjovjekovnoga štiva
jer sadrže apokrife i sveračke legende. Među tride-
setak rukopisnih glagoljskih brevijara iz 14. i 15.
stoljeća samo je jedanaest plenamnih, potpunih u
kojima se nalaze svi dijelovi. BrN, je pisan ustav-

3  Ribarova 2001, 264.

501