SLOVO, sv. 62 (2012), 245-266, Zagreb 2012. UDK 264-13(497.5)“13%:
811.163.42):003.349.1

ZAPAŽANJA O JEZIKU AKADEMIJINA BREVIJARA
(HAZU IHI c 12)

Marinka ŠIMIĆ, Zagreb

U radu se opisuju pojedina jezična obilježja Akademijina brevijara koji se čuva u Arhivu
HAZU pod signaturom /žIc 12 (dalje BrAc), hrvatskoglagoljskoga rukopisa iz 1384. godine
za koji se pretpostavlja da je pisan u Istri. Dijelovi toga brevijara: Psaltir i Komunal, uz neke
oficije, nisu pisani posve ujednačenim jezikom. U ovom se prilogu raspravlja o grafijskim
i fonološkim obilježjima koja potvrđuju da je BrAc istarski rukopis, što posebice dolazi do
izražaja u drugome dijelu rukopisa koji je u odnosu na prvi pisan pomlađenijim jezikom.
Provedena jezična raščlamba na fonološkoj i grafijskoj razini potvrdila je pretpostavku da
BrAc po svim jezičnim obilježjima pripada sjevemoj, odnosno konzervativnijoj skupini
hrvatskoglagoljskih rukopisa. To je zaključeno na temelju jezičnih karakteristika kao što
su npr.: pravilno pisanje štapića na mjest poluglasa; pravilno čuvanje jata s neznatnim
ekavskim utjecajem; pisanje suglasničke skupine žd, primjeri poćte, pričte; ikavizmi su
potvrđeni jedino u Komunalu: lipims gl(a)some 66d, div(i)č ska 67b, naprid' 67b.

    

   

 

   

Ključne riječi: Akademijin brevijar, hrvatskoglagoljski rukopisi, crkvenoslavenski jezik
hrvatske redakcije, grafija, fonologija

 

1. UVOD

Među hrvatskoglagoljskim rukopisima posebno mjesto pripada Aka-
demijinu brevijaru koji se čuva u Arhivu HAZU u Zagrebu pod signatu-
rom III c 12 (dalje: BrAc). Dijelovi toga brevijara su: 1. Psaltir (1-35b), 2.
Kantici (35c-39), 3. Commume sanctorum (39b-64b), 4. Oficij za mrtve
(64b-66a), 5. Oficij Blažene Djevice Marije (66a-68c), 6. Lunarna tablica
(Pashalna tabela) (68d), 7. Vječni kalendar (69-70v). Po svom se sadržaju
ubraja u tzv. Liber horarum — vrstu časoslova koja je bila popularna u Europi
još od Karla Velikoga, kao i drugi hrvatskoglagoljski rukopisi: Lobkowitzov
psaltir (PsLob) iz 1359. godine, Pariški zbornik (Borislavićev), Cod Slav
73 (CPar) iz 1375. godine i tiskani Kožičićev oficij rimski iz 1530. godine.

245