SLOVO, sy 67 (2017), 113-141, Zagreb 2017.

Lucija TURKALJ UDK 811.163.42'367.625.43
Staroslavenski institut 2-282.7:003.349(497.5)
Zagreb Izvorni znanstveni članak
lucijat(čstin.hr Primljen: 3. srpnja 2017.

Prihvaćen: 31. listopada 2017.

SINTAKSA AKTIVNIH PARTICIPA U
HRVATSKOGLAGOLJSKOM PSALTIRU

U radu sena korpusu hrvatskoglagoljskih psaltira (Lobkovicova, Pariškoga i Fraščićeva) raščla-
njuju aktivne participske konstrukcije u uporabama: pridjevskim (pravi pridjevski i poimeniče-
ni participi) i glagolskim (priložni, perifiastični, samostalnoga predikata, dopunski), na temelju
usporedbe s grčkim originalom kao i čitanjima kanonskoga Sinajskoga psaltira. Zanimljiva
pojava variranja određenih i neodređenih oblika, osobito u prijenosu grčkih beščlanskih partici-
pa ukazuje na težu gramatičku identifikaciju koju mogu uvjetovati: zajednička obilježja samih
participskih vrsta, bezvremenost kao obilježje književnoga žanra, razlike između dvaju jezika
i neizravan utjecaj hebrejske sintakse. U razmatranju se uzima u obzir razumijevanje prevo-
diteljske tehnike, povremena odstupanja u određenosti sklonidbenih oblika u odnosu na grčki
predložak, varijacije među crkvenoslavenskim rukopisima kao i utjecaj latinske Vulgare.

Klj
jes

 

 

ne riječi: particip, sintaksa, hrvatskoglagoljski psaltir, hrvatski crkvenoslavenski
. grčki jezik

 

1. UVOD

Hrvatskoglagoljski prijepisi psaltira, iako iz 14. i 15. stoljeća, tekstološki
pripadaju prvoj, arhaičnoj redakciji psaltirskoga teksta čiji su najstariji saču-
vani spomenici iz 11. stoljeća. Važnost ove starozavjetne knjige u svakodnev-
nom životu Crkve kao i tekstološka i jezična obilježja pokazuju veliku starinu
prijevodnoga teksta iz razdoblja moravske misije u drugoj polovici 9. stoljeća,
dok je od kasnijih promjena u pojedinostima vidljivo naknadno prilagođava-
nje latinskoj Vulgati (Usp. MACROBERT 1998: 921).

M. Valjavec je u radu o prijevodu psalama u nekim crkvenoslavenskim
psaltirima primijetio da particip u tekstu glagoljskoga psaltira dolazi većinom

113