SLOVO, sv. 63 (2013), 141-158, Zagreb 2013. UDK: 811.163.42'367.625.41
811.163.1'367.625.41
264-13(497.5)"13/147:003.349.1

SINTAKSA INFINITIVA U HRVATSKOGLAGOLJSKOM
PSALTIRU

Lucija TURKALJ, Zagreb

Imenske i glagolske značajke omogućuju infinitivu širok raspon uporaba i rečeničnih uloga:
subjektnu, objektnu, neupravnoga govora, apozicijsku, epegzegetičku, priložnu. Sadržajno i
jezično zaokružen korpus arhaičnoga crkvenoslavenskoga prijevoda psaltira pruža dobar uvid
u strukturno-sintaktička sredstva izražavanja infinitivnih konstrukcija u crkvenoslavenskom
jeziku, te mogućnost usporedbe s onima u grčkom predlošku.

 

 

Ključne riječi: infinitiv, sintaksa, hrvatskoglagoljski psaltir, hrvatski crkvenoslavenski
jezik, grčki jezik

1. UVOD

'Nastanak crkvenoslavenskoga prijevoda psaltira veže se za razdoblje
moravske misije jer postoje i tekstološke i jezične inačice iz starih latinskih
franačkih psaltira. Smatra se da su Psaltir preveli sv. Ćiril i Metod između
863. i 869. godine. Od kasnijih promjena u pojedinostima vidljivo je i na-
knadno prilagođavanje latinskoj Vulgati (usp, MACROBERT 1998: 921).
Hrvatskoglagoljski prijepisi psaltira, iako iz 14. i 15. stoljeća, tekstološki
pripadaju prvoj, arhaičnoj redakciji psaltirskoga teksta, čiji su najstariji sa-
čuvani spomenici iz 11. stoljeća.

Na sintaksu književnoga starocrkvenoslavenskoga i njegovih kasnijih
redakcija značajno su utjecali prijevodi grčkih biblijskih tekstova. U korpu-
su hrvatskoglagoljskoga psaltira primjetljivo je kalkiranje prema grčkomu
predlošku, osobito na primjeru priložnih infinitivnih konstrukcija koje bi
se u starocrkvenoslavenskom i crkvenoslavenskom mogle izraziti zavisnim
rečenicama s veznicima i finitnim oblicima.

Da grčki infinitiv dolazi ponekad i suprotno pravilima slavenske sintakse
zamijetio je još Valjavec (usp. VALJAVEC 1889: 31-35), a ondje gdje se

141