SLOVO, sv. 56-57 (2006-'07), 579-593, Zagreb 2008. UDK: 244 : 808.62/.101(091)15/16"

ŽIVOT ADAMA I EVE
U ŽGOMBIĆEVU I FATEVIĆEVU ZBORNIKU

Lucija TURKALI, Zagreb

UVOD

Život Adama i Eve starozavjetni je apokrifo životu prvih ljudi protjeranih iz Edenskoga
vrta. Među brojnim apokrifnim djelima o Adamu i Evi u antičkom svijetu, ovaj tekst
ima važno mjesto. Budući da je vjerojatno najstariji oblik apokrifnih priča o Adamu i
Evi i da postoji u više oblika i na više jezika,! pripada skupini spisa nazvanoj Knjige
o Adamu i Evi ili primamoj adamološkoj književnosti. Postoje verzije na grčkom
(Mojsijeva apokalipsa)', latinskom (Vita Adae et Evae)', slavenskom (Život Adama i
Eve)', armenskom (Adamovo kajanje)' i gruzijskom (Knjiga o Adamu)" te fragmenti
na koptskom. lako svaka verzija ima svoj jedinstveni naslov, na njihovu genetsku i
tipološku srodnost upućuje se nazivom Život Adama i Eve ili skraćeno Život, Michael
E. STONE (1992) izdao je dosad najcjelovitiji prikaz tekstovne tradicije Života s
iscrpnom bibliografijom; DE JONGE i TROMP (1997) uz opis različitih recenzija

  

 

““ Oblicima seovdje, kao u PETTORELLI 1999: 197i PETTORELLI 2002:2:3,blj. 8, smataju recenzije i redakcije. Recenzija
jesvakioblik stozadjela na nekom jeziku, s istim redoslijedom perikapa i pripovjednim sadržajem, uz dopuštene varijacije
i dopune jednogatekstovnoga oblika dmigome. Redakcijajesvak testovnioblik iste recenzije, ki se od drugoga razlikuje

vokabulamu li dopunama i kraćenjima. Jednailivišerecenzja na nekom jezikučine verzijuna tom jeziku Tekstovn je

oHlik blik eksa,promatra, zarazliku od recenzije i edakcje, izvan ranica verzje sadašnjiilipetpostavljeni,odnosno
dobiven rekonstrikcijom (akose rad a pvotnom prievadu nanek jezik li o predlošku s kojega j peveden).
Grčku veriu na temelju četrjurukopisa prvi jeizdao TISCHENDORF (1866). Do danasje oikriveno još 25 rikopisa
NAGEL (1974) je dao cjelovit rikaz 21 ukopisa i ustanovio a se jedna dosad poznata grčka recenzija može podielit u
s redakcije. Nagelov preiminami testza konkordancijupreuzlje u DENIS (1987). Kraiceikstovnih oblika: VG (gr)
označava postojećigaki Živo Adlma i Bve dok VG (RMslav) predsavljatlstovni oblikgrčkihrukopisa druge redakcie,
RiM,kaoisamoslavenske verie

*O latinskoj verzji bi ć riječi u daljnjem testu.

+ VLJAGIĆ (1893)izdao j i preveo dulju oddviu lavenskihrecenzja. Njegov prijevod preuzlje u Svnopsi Mnogo novoga
materijaa koi daje TURDEANU (1981: 75-144, 437-38), a komeniira STONE (1992),joščeka na izdavanje. Turdeanu

smatrada j provtip dulje ecenzjepreveden s grčkoga u zapadnoj Makedonij u 14.soljeću Tekstovnioblik YGII (RMslav)

jeodlik kakav sadržeslavenskaverzija i drugasrčka redakcija, usp. bi 2

“Amenska  gruzijska verzijablisko su povezane. Tckstovniobikorizinalnoga armenskoga i gruzijskoga prijevodali njihova

predloška navodi se krticom FO - orcntl versioas (argeo). Od dviju armenskih reoznzija /1 je strukurom slična

szijskojrecenziji (/Gg), a druga (/12) ećojgrčkoj redakcii. Armenskitekst n temeljutiju nikopisaiz 17 soljeća i

cnglesk pijevod naazise u STONE (1981)

“ O gmriske verije poznataje jedna recenzija (PG£) koju čini pt rakopisa, uglavnom iz 17. stoljeća. Izdanje teksta:
K'URCIKIDZE (1964), rijevod MAHE (1981)

 

 

579