—Kristijan Kuhar-

ISSN 0353-295X (Tisak) ISSN 1849.0344 (Online) UDK 272789.3(497.5(091)
RADOVI - Zavod za hrvatsku povijest Izlaganje sa znanstvenog skupa
Vol. 47, Zagreb 2015. Primljeno: 10. \. 2015.

Prihvaćeno: 10. XII. 2015.
DOI: 10.17234/RadoviZHP.47.17

Trećoredska glagolitika'

Franjevci trećoreci, u Hrvatskoj s časnim naslovom .,glagoljaši“, s obzirom na
uporabu glagoljskog pisma i crkvenoslavenskog jezika u liturgiji te hrvatskoga
jezika u redovničkoj administraciji i pastoralu, predstavljaju se kao izravni nasljed-
ilometodske glagoljaške tradicije u Hrvatskoj. Od svoga ustanovljenja, ova
redovnička zajednica uporabljuje glagoljicu kao svoje redovito pismo. Sačuvani
glagoljski spomenici u arhivima trećoredskih samostana u Hrvatskoj svjedok su
neprekinute petostoljetne glagoljaške tradicije. Ovaj rad pregledno prikazuje sadr-
žaj trećoredskih glagoljskih arhiva, koji opravdava povijesni cpitet , glagoljaši“, te
prikazuje raznolikost sadržaja pisane i tiskane baštine, koja je dio hrvatske kulturne,
duhovne i povijesne tradicije.

 

   
  

 

 

Uvod

Franjevci trećoreci glagoljaši od ustanovljenja Provincije 1473. nose naslov
..glagoljaši“ — latinski — de littera Sclava, fratres llirici. Tijekom pet stoljeća
kontinuiranog postojanja Provincije glagoljaštvo je bilo nositelj identiteta ove
franjevačke zajednice, koja svoje temelje ima na istočnoj jadranskoj obali, na
prostoru gdje je ćirilometodska tradicija pustila svoje korijene i opstala tijekom
povijesti. U cjelokupnom sklopu trećoredske povijesti ovdje se iznosi što je sve
oblikovalo naslov ,,glagoljaši“ te što je, prema sadržaju, do danas sačuvano i
potvrđuje ovaj naslov. U trećoredskoj tradiciji to je uporaba crkvenoslavenskog
jezika u liturgiji i znanje čitanja glagoljskog pisma iz liturgijskih knjiga te upo-
raba glagoljice u redovitoj redovničkoj uporabi. Također, može se zaključiti i da
su franjevci trećoreci bili franjevački redovnički pokret, koji se glagoljicom i
crkvenoslavenskim jezikom koristio kao sredstvom da budu drugačiji od drugih
redovnika u Dalmaciji.

Trećoredski povjesničar fra Stjepan Ivančić u svome jedinstvenom djelu o po-
vijesti Provincije i uporabi glagoljice? bilježi da su fratri trećoreci glagoljicu rabili

Dio ovog rada predan je za objavljivanje u zborniku radova Međunarodne konferencije , Arhivi
skih zajednica u Hrvatskoj — stanje i perspektive““ (Šibenik, 25. — 27. rujna 2014.), koji će

   
 

* IVANČIĆ 1910.

61