Slavenski liturgijski izvori od IX. do XIII. stoljeća'

KaisTIJaN KUHAR*

UDK: 811.163.1
*264-1“08/17“
Stručni članak
Primljeno:

26. ožujka 2014.
Prihvaćeno:

29. rujna 2014.

* Dr.sc. Kristijan Kuhar,
Staroslavenski institut,
Demetrova 11, 10000
Zagreb, Hrvatska,
Kkuhar&stin.hr

Sažetak: Inkulturacijskom misijom bizantskih intelektualaca
svetih Konstantina Ćirila i Metoda u Veliku Moravsku 863.
godine, započinje razdoblje staroslavenske i glagoljske litur-
gijske književnosti. Sveti Konstantin Ćiril i Metod preveli su
liturgijske knjige na staroslavenski jezik te su, zapisujući ih
glagoljicom, stvorili novu liturgijsku književnost u Srednjoj
Europi. Svojim su djelovanjem u rimsku i bizantsku liturgijsku
tradiciju unijeli novinu jezika i grafije. Rano razdoblje slaven-
ske liturgije rimskoga i bizantskoga obreda vrijeme je od ćirilo-
metodske misije u 9. stoljeću do sredine 13. stoljeća, tj. vrijeme
kada se na nov liturgijski jezik i nova pisma prevode i prire-
duju liturgijske knjige obiju liturgijskih tradicija, i slavenska
liturgija postaje dijelom obiju crkvenih tradicija. Povijesno-li-
turgijski izvori slavenske liturgije kanonski su spomenici, litur-
gijski fragmenti i kodeksi iz navedenoga vremena. U tipologiji
odražavaju raznolikost sadržaja te svjedoče o razvoju slaven-
ske liturgijske tradicije rimskoga i bizantskoga obreda.

 

U prvom poglavlju iznijet će se informacije iz Žitija Konstan-
tina Ćirila i Žitija Metoda o prevođenju i priređivanju litur-
gijskih knjiga. U drugom poglavlju prikazat će se razvoj tipo-
logije liturgijskih knjiga rimskoga i bizantskoga obreda, da bi
se u trećem poglavlju slavenski liturgijski spomenici mogli pri-
kazati unutar određene tipologije. Ovaj rad pregledno donosi
slavenske kanonske spomenike kao liturgijske izvore i upućuje
na raznolikost sadržaja.

Ključne riječi: Sveti Ćiril i Metod, rimski obred, bizantski
obred, Kijevski listići, Vatikanski misal Illirico 4, glagoljica,
staroslavenski jezik.

* Ovaj se rad temelji na seminarskom radu za kolegij »Najstariji hrvat-
skoglagoljski liturgijski spomenici« s poslijediplomskoga doktorskog
studija medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
i na radu na projektu »Glagoljska paleografija« na Staroslavenskom
institutu u Zagrebu.

363