SLOVO, sv 67 (2017), 45-90, Zagreb 2017.

 

  

Josip VUČKOVIĆ

Staroslavenski institut )X036)“I
Zagreb 003.349(497.5)“I
“josip.vuckovic(istin.hr Izvorni znanstveni članak

Primljen: 14. srpnja 2017.
Prihvaćen: 20. rujna 2017.

SREDNJOVJEKOVNI ITINERAR PO SVETOJ ZEMLJI
1Z VINODOLSKOGA ZBORNIKA

 

U članku se objavljuju prva povijesna i književnopovijesna analiza te transliteracija kasnosred-
njovjekovnoga teksta o1 erfu)s(o)l(i)ma i groba b(o)žić či(enie) koji je zapisan u Vinodolskom
zborniku (Zagreb: Arhiv HAZU, sign. /// a 15). Posrijedi je jedini zasad poznati hrvatski sred-
njovjekovni itinerar po Svetoj zemlji, koji je vjerojatno bio sastavljen na temelju nepoznata
latinskoga ili romanskoga teksta. Obrazlaže se hipoteza prema kojoj hrvatskoglagoljski itinerar
nije bio zamišljen kao praktičan hodočasnički vodič, nego kao poučan tekst namijenjen učvr«
šćivanju »kolektivnoga pamćenja« o Svetoj zemlji kao prostoru na koji kršćani imaju isključivo
pravo. Osim toga, iznosi se hipoteza da je hrvatskoglagoljski itinerar mogao biti namijenjen
razmatranju povijesti Spasenja u obliku virtualnoga hodočašća.

Ključne riječi: Vinodolski zbomik, srednjovjekovni itinerar, hrvatskoglagoljska književ-
nost, hodočašće, virtualno hodočašće, srednjovjekovni Jeruzalem, Sveta zemlja, kolektivno
pamćenje, iterologija

  

  

   

1. USTROJ, JEZIK, MJESTO I VRIJEME NASTANKA
VINODOLSKOGA ZBORNIKA

U ovom se radu objavljuju transliteracija te povijesno i književnopovi-
jesno kontekstualiziran opis sadržaja hrvatskoglagoljskoga srednjovjekov-
noga itinerara po hodočasničkim odredištima u Svetoj zemlji u kojemu se
mjestimice govori i o udaljenostima među susljednim odredištima i njihovu
relativnom položaju u prostoru.! Riječ je o tekstu koji započinje incipitom

1 Važnije zaključke ovoga rada prethodno sam izložio u neobjavljenome referatu Hrvatskogla-
goljski srednjovjekovni vodič po Svetoj zemlji s Međunarodnoga znanstvenog skupa feno-
“smen glagoljice koji se je 12. i 13. svibnja 2017. održao u Biogradu i Zadru.

45