Jasna Vince

Distributivnost i gramatički broj
u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku

Sažetak

Predmet je rada uloga gramatičkoga broja u izricanju distributivnoga značenja u hrvat-
skom crkvenoslavenskom jeziku. Nakon uvodnoga dijela, u kojem spominje načine na
kojeseu različitim jezicima prenosi spomenuto značenje, autorica se osvrće na dosadaš-
nja istraživanja distributivne uporabe jednine i dvojine u hrvatskom i staroslavenskom
jeziku. U središnjem odjeljku prvo definira status dvojine u hrvatskom crkvenoslaven-
skom jeziku, a zatim prikazuje razdiobu jednine, dvojine i množine u svim okolinama
u kojima se susrećemo s distributivnim značenjem. Pritom broj »nositelja« može biri
jedan, dva ili više od dva, a »svojina« jedinična, parna ili množinska. Navedene su i
rečenice koje ocrtavaju pomoćna sredstva pri izricanju distributivnosti, a to su različite
zamjenice i brojevi kao kvantifikatori te prijedlog po. Na kraju su nabrojeni čimbenici
vjerojatnosti pojavljivanja distributivne jednine, dvojine i množine: apstrakrnost, figu-
rativno značenje, iterativnost, stalni izrazi itd., a ima i oblika koji su posljedica pogreš-
noga pristupa izvorniku.

1. O distriburivnosti u hrvatskom crkvenoslavenskom (HCS) i hrvatskom jezi-
ku ne možemo govoriti kao o gramatičkoj kategoriji.! Ona je kategorija u onom
smislu u kojem su to, primjerice, (ne)određenost i posvojnost.! Ta je činjenica,
međutim, ne čini manje zanimljivom za istraživače. Distributivno se značenje

1 . »Whenasemantically clearly determined group of words becomes characterized by formal paradig-
 matic features, there arises a new grammatical category« (Mareš 1967: 486).

2 »Gramatička karegorija određenosti/neodređenosti jedna je od rzv. dubinskih i obvezarnih karego-
rija koja se može izražavati odnosno na neki način 'prelamati' gotovo sa svim ostalim gramatičkim
karegorijama. Ona se može izražavati i konkurentnim padežnim oblicima (posebice akuzativom i
genitivom). i množinskim odnosno jedninskim imenskim oblicima. i preko kategorije glagolskoga
vida, i akrualnosinrakrički, i redom riječi, i na razini složenih rečenica i, dakako, na leksičkome pla-
nu« (Pranjković 2001: 47).

3 — »Nazivom posvojnost u jezikoslovlju se označuje semantička kategorija koja se ostvaruje na sinrak-
tičkoj razini (razini skupina ili rečeničnoj), u različito strukturiranim sintakričkim konstrukcijama,
a izriče se sredstvima koja pripadaju različitim jezičnim razinama « (Hudeček 2006: 10-11).

 

 

137