Jasna Vince: ZAPAŽANJA O PRIJEDLOZIMA MEŽDU | IZMEŽĐU | 111

Jasna Vince

ZAPAŽANJA O PRIJEDLOZIMA MEŽDU | IZMEŽDU

Izvorni znanstveni rad
Original scientific paper
UDK 811.163.42'367.633(038)

Rad se temelji na građi za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske
redakcije koji se izrađuje u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Glavni mu
je cilj prikazati sintaktičku i semantičku raznolikost prijedložnih izraza u
kojima nastupa prijedlog meždu ('među')

Ključne riječi: prijedlog meždu, hrvatskoglagoljski tekstovi, instrumental,

akuzativ, prostorno značenje, odnosno značenje,
vremensko značenje

 

Za izricanje prostornih', a onda i vremenskih i apstraktnijih, izvedenih značenja
služe među ostalim i prijedložni

 

azi. ,Ali da bi se točno identificirao koji prijedlog,

 

potrebno ga je_povezati s općim značenjem padeža (tj. sa značenjem koje se iščitava iz
padežnoga morfema), zatim je potrebno odrediti individualno značenje prijedloga (npr.
osnovno je značenje prijedloga od 'udaljavanje, odvajanje') te semantiku upravne i
zavisne riječi koje prijedlog povezuje i tek se tada dobije puno i pravo značenje nekog

prijedloga.“ (Matas Ivanković 2014: 10).

  

Osim prema značenjima prijedlozi se razlikuju prema postanju (prvotni i zvedeni),
prema padežu ili padežima kojima upravljaju, prema položaju u prijedložnom izrazu
(prijedlozi u užem smislu i posljelozi), te prema sintaktičkim ulogama u kojima ti
prijedložni izrazi nastupaju (usp. Vince 2010: 794).

»Pritom je prva sastavnica značenja (kretanje) tipično izražena padežom, a drugu (vrstu
prostornoga odnosa) donosi prijedlog.“ (Vince 2010: 798). Osnovnu shemu prostornih značenja
prema Mel'čuk 1986: 72-73, s podatcima o vrstama kretanja i prostornih odnosa vidi u Vince
2010:757.