IVAN BOTICA — TOMISLAV GALOVIĆ

IZ RADA NA CJELOKUPNOJ BIBLIOGRAFIJI
BRANKA FUČIĆA

Ivan BOTICA
znanstveni novak / asistent

Filozofski fakulret Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest

dr. sc. Tomislav GALOVIĆ

viši asistent

ilozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest

 

UDK _7.072 Fučić, B.
821.163.42.09 Fučić, B.

Autori u radu iznose rezultate dosadašnjih nastojanja na stvaranju cjelokupne bibliografije knji-
ga, studija i članaka te drugih tekstova Branka Fučića. Budući da su njegovi brojni radovi objav-
ljivani za života, od 1936., ali i nakon smrti 1999. godine na različitim mjestima, s različitom
kvalitetom, u različitim državnim sustavima, u različitim životnim i profesionalnim okolnosti-
ma, gotovo su neuhvatljivi na jednome mjestu, u jednoj jedinstvenoj bibliografiji. Stoga je ovaj rad
\pokušaj odgovora na pitanje o tom u kojem je trenutačnom stanju Fučićeva bibliografija i koji su
se problemi pojavljivali pri njezinu sređivanju. Veliku je pomoć pritom pružio sam Fučić svojom
nepospunom bibliografijom, potom Zlatko Keglević, a nadasve Josip Žgaljić i drugi. Rad je popra-
ćen grafičkim prikazima kojima se iskazije vrsta i učestalost Fučićevih objavljenih radova.

Ključne riječi: Branko Fačić, bibliografija

Do početka 2009. godine pobrojene su 372
bibliografske jedinice Branka Fučića u vremen-
skome rasponu dužem od sedamdeset godina.
Fučićevi objavljeni radovi njegov su životni,
duhovni, intelekrualni i kulrurni trag na ovo-
me svijetu i o ovome svijetu. Izlazili su za živo-
ta od rane Fučićeve mladosti, ali izlaze i nakon
Fučićeve smrti. Gotovo su neuhvatljivi na jed-
nome mjestu, u jednoj jedinstvenoj bibliografiji
jer su tiskani na različitim mjestima, u različitim
državnim sustavima, s različitom kvalitetom, u
različitim životnim, duhovnim, materijalnim i
profesionalnim okolnostima. Za proučavanje
i vrjednovanje bilo kojega znanstvenika neop-

hodno je raspolagati njegovim cjelokupnim
opusom, odnosno njegovom bibliografijom.
Prije nego što spomenemo kako je nastajala i
kako nastaje Fučićeva bibliografija, citirat ćemo
Darinka Munića koji je ustvrdio da je bibliogra-
fija »jedna od najnezahvalnijih autorskih disci-
plina u svim znanostima«, jer je ona »njihova
prologomena, čije rezultate marljivo rabe i citi-
raju svi ozbiljni autori«.'

Neki znanstvenici, naime, sami vode svoju

bibliografiju, neki djelomično, a neki tek onda

1 Munić 2006, 9.

161