Ivan Botica
Staroslavenski institut
Demetrova 11

Zagreb

'Tomislav Galović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest
Ivana Lučića 3

Zagreb

GLAGOLJICA U SVEUČILIŠNOJ NASTAVI NA PRIMJERU
KOLEGIJA HRVATSKA EPIGRAFIJA I PALEOGRAFIJA'

UDK 003.349:[378.4(497.521.2Zagreb)
UDK 003.072:[378.4(497.521.2Zagreb)
Pregledni rad

Već deset godina na preddiplomskoj nastavi Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu izvode se izborni kolegiji Hrvatska epigrafija i paleografija I (HEP 1), odnosno
do 2014. Hrvatska epigrafija i paleografija II (HEP Il). Osim što se sreću s hrvatskogla-
goljskim i hrvatskoćiriličnim srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima i njihovom
pozicijom u historiografiji, studenti se upoznaju s hrvatskom tropismenošću, trojezičnošću
i glagoljaštvom kao kulturnim fenomenina, te ovisno o vlastitoj sposobnosti i općoj mo-
gućnosti, stječu vještinu čitanja i preslovljavanja (transliteracije) uglate (HEP I) i kur-
zivne (HEP I1) glagoljice i hrvatske ćirilice (bosančice). U radu se iznose neke činjenice i
osobna iskustva vezana za izvedbu tih kolegija.

Ovo je prerađeni i dopunjeni rekst referata Glagoljica u sveučilišnoj nastavi: primjer kolegija Hrvatska
«pigrafija i paleografija na Filozofskom fakulteru Sveučilišta u Zagrebu / The glagolitic alphabet in universty
seaching: the example of a course Croatian epigraphy and palaeography, a course at Faculty of Humaniries
and Social Šciences ar the University of Zagreb, koji su autori održali 29. svibnja 2015. u Državnom arhivu
u Rijeci na međunarodnoj arhivističkoj konferenciji Sranje i perspektive arhivske glagoljske baštine / The
State and the Outlook of Arehival Glagolitic Heritage — International Archival Convention u organizacij
Državnoga arhiva u Pazinu, Hrvatskoga državnoga arhiva u Zagrebu, ICARUS-a (International Center
for Archival Research) i Državnoga arhiva u Rijeci.