UDK_003.349.1(497.5 Karlobag)

Anica Vlašić-Anić

NAJNOVIJA OTKRIĆA GLAGOLJICE
U BIBLIOTECI KAPUCINSKOGA SAMOSTANA
U KARLOBAGU

 Prosim, da najdete kadi doktrinu hrvacku,
zač je ja nimam, i kakovih drugih hrvackih knjižic

Pop MARKO MESIĆ, 25. 07 1689.
Pismo kanoniku Stjepanu Božiću

Uvod

Najnovija karlobaška otkrića glagoljice - Knjige i pergamene glagoljaške — kapucin-
ske, karlobaške — 1PB%3 B P35%ARIPI Aib hRAdB AI — APHVAPQJI,
Ah6d&3E!AUI343 - izravni su rezultati mojih višegodišnjih znanstvenih istraži-
vanja u impresivnoj knjižnici 300-godišnjega Kapucinskoga samostana sv. Josi-
pa u Karlobagu.' Svakim sam od tih otkrića, kao znanstvenica Staroslavensko-
ga instituta u Zagrebu, na osebujan način osvještavala proces sve složenijega
strukturiranja raspond i značaja — prvotno pionirski koncipiranih, a danas izni-
mno bogato profiliranih — istraživačkih konstituenti tematskoga kompleksa
»glagoljica u knjižnicama kapucinskih samostana« (VLAŠIĆ-ANIĆ 2004).

 

 

1 O rezultatima ovih istraživanja usp. npr.: VLAŠIĆ-ANIĆ 2005/K, 2006/K, 2009/K, 2009;
BAAIIMY-AHMU 2012, 2013.

217