1100. OBLJETNI!

  

U

 

MRTI

Veliki jubilej slavenske
pismenosti i kulture

DOSTOJAN SPOMEN na Kon.
stantina Cirila i njegova brata Me-
todija svečani je dan slavenske pa
i hrvatske knjige. Proslava 1100.
obljetnice Metodijeve smrti prilika
je da se tvorcima slavenskog pis-
ma, književnog jezika i prvih su-

 

stavnih književnih sastavaka po-
sveti dolična pažnja u čitavom sla
venskom svijetu. Budući da je nii-
hova baština ostala duboko prisut-
na u našem narodu sve do naših
dana, jubilej Metodijeve smrti sve-
čanost je i hrvatske kulture, pisme-

nosti, jezika i književnosti.

 

 

Kad su 863. godine braća Kon
stantin Ciril i Metodije krenuli
među moravske Slavene — bila je
to već treća carska misija Cirilova
a druga Metodijeva — oni su kao
carski poslanici imali znatnih di-
plomatskih iskustava. Ipak - mi:
među Slavene bila je posebno briž-
no pripremana i pripremljena, te
prema tome i od posebnog znače-
nja. Među moravske Slavene ki
nula su Sveta braća kao prosvjeti-

 

 

 

telji, kao organizatori društvenog,
kvenog i upravnog života slaven-
ske kneževine. Da taj veliki zada-
tak, a ujedno i cilj, uzmognu posti:

Konstantin Ciril je izumio pismo
koje će služiti visokim cilje
misije. Civilizacija pisma različita
je od civilizacije usmene predaje:
pismo i na Istoku i na Zapadu no-
silac je tradicije, legaliteta i na-
pretka. Na vodi se ne može pisati -
rekao bi Ciril. Konstantin Ciril mo-
gao je preurediti latinsko ili grčko
pismo za potrebe slavenskog jezi-
ka; tako su radili i prije njega i na-
kon njegova izuma pisma. On nije
tako učinio, nego je sastavio posve
nov sustav znakova koji u tančine
reproducira slavenski glasovni su-
stav. Čiril je bio čovjek izrazite
grafičke (likovne) kulture te i nje-
4 & NAŠA KNJIGA 13-14/85.

 

 

ima

 

 

 

 

 

 

 

Želimir Janeš: Slavenski prosvi

 

itelji Čiril i Metodij

 

 

 

 

a, odaje čovji

 

ovo pismo, glagolji
ka misaonog i čuvstvenog, osobu
koja je sistematična ali kojoj je
estetika pisanoga (crtanoga) vrlo
bliska. Pismo se učilo u školi: uče
nici su slova morali znati napamet
jer su se slovnim znakovima ozna-
čavali i brojevi, te je trebalo znati

  

poredak slova u azbuci. Dok smo
učili slova az, buky, včde, glagoljon,
itd. oni su izgovarali pohvalu pis-
menosti: »ja koji znam pismena
tvrdim da je dobro (tj. časno) živje-
ti na zemlji«, itd., ti. svaki čovjek

  

 

treba težiti da postane pismen. Ve-
lika je to poruka koju je Ciril već u
drugoj polovini 9. stoljeća govorio
učenicima, a kasnije je samo pis-
av znakova) to isto govori.

 

mo (sus
lo pri svakom susretu s novom ge
neracijom koja se opismenjivala.
Ciril i Metodije usustavili su
pisani jezik za Slavene. Drži se op-

 

ćenito da je to jezik kakav se govo-
rio oko Soluna, ili nešto šire: jezik
južne Makedonije; dok su poslani-
ci iz Moravske boravili u Bizantu,
družili su se s Cirilom i Metodi-