Studia lexicographica. GOD. 3 (2009) BR. 1-2(4-5), STR. 77-97
"Tomislav Galović: Fučićevi rani tekstovi
Pregledni znanstveni rad Primljeno: 16.1I. 2009. Prihvaćeno: 7. XII. 2009.

UDK: 82116342.00Fučić,B.
"XODI-OSFučić,B.

Fučićevi rani tekstovi

“Tomislav Galović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

SAŽETAK: U radu se predstavljau, dosada većinom nepoznati i nezamijećeni, ranitekstovi
Branka Fučića (1920. - 1999.). Uglavnom je riječ o poeziji i prozi, te stručnim i drugim člancima koji su
objavljivani u razdoblju od 1936. do 1950. godine, Ukrarko se iznose podatci o publikacijama u kojima
su navedeni radovi objelodanjeni. Takođerse upućuje na neke društvene okolnosti i pozadinu nastanka
pojedinih radova. Pilog čini izravnu dopunu životopisu uglednoga hrvatskog povjesničara umjetnosti i
kulrure, stručnjaka za srednjovjekovno zidno slikarstvo i hrvatskiglagoljizam, Branka Fučića.

Ključne riječi: Branko Fućić, Toni Tinov, bibliografija, Zagreb

I

Branko Fučić vrlo je rano počeo pisati i objavljivati - činjenica je to koju ne
treba posebno obrazlagati jer njegovi radovi dovoljno govore sami za sebe, U ovom
prilogu prikazat ćemo Fučićev spisateljski rad od njegovih prvih pis
druge polovice 30-ih, pa sve do početka 50-ih godina prošloga, 20. stoljeća. Pod nje-
govim ranim tekstovima u konkretnom slučaju podrazumijevamo poeziju i prozu,
te stručne i druge članke objavljene u tom razdoblju.

inih uradaka iz

  

'Branko Fučić od 1927. živi u Zagrebu, gdje se školuje i poslije stječe diplomu
 Mudroslovnog fakulteta Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu (današnji Filozofski fakul-
tet) izstudijskih grupa Poviest umjetnosti i kulture s klasičnom arheologijom, Hrvatska
poviest, te Obća poviest i Talijanski jezik. Na Poviesti umjemnosti klauzurni ispit mu
je bio na temu »Rembrandt«, a na Hrvatskoj poviesti - »Hrvatska vojska u vrijeme
narodnih vladara«. Prvi pod predsjedanjem prof. dr.Ivana Bacha, drugi pod prof.dr.
don Mihom Baradom, s kojim će ostati u kontaktu i nakon studija.

No prije toga studija započeo je Fučić 1938. godine studirati slikarstvo na
Umjetničkoj akademiji u Zagrebu. Međutim, tu nije pronašao sebe, nije bio zadovo-
ljan pa je napustio studij, ali ono što je na njem stekao - osjećaj za lijepo i crtačku vje-
štinu - pratit će ga i biti mu od velike koristi ubuduće, tijekom njegova cjelokupnoga
znanstveno-stručnoga rada.