Tomislav Galović

Horvaćanska cesta 31d
Zagreb

INVENTAR I STANJE GLAGOLJSKIH RUKOPISA U ARHIVU ŽUPE
SV. APOLINARA MUČENIKA - DUBAŠNICA NA OTOKU KRKU

UDK_ 259(497.5 Dubašnica)
930.253:003.349.1 Stručni rad

Autor na temelju uvida u arhiv župe Sv. Apolinara — Dubašnica, na otoku Krku, piše o
inventaru i stanju glagoljskih rukopisa koji se nalaze u tom arhivu. Upozorava na problem
čuvanja i zaštite toga arhivskog blaga te skreće pažnju na potrebu ažuriranja dosadašnjih
popisa, kataloga i inventara glagoljskih rukopisa po župama otoka Krka (Krčka biskupija).
Nekoliko je riječi posvećeno i prošlosti župe, a u dodatku se prilaže popis glagoljskih
rukopisa Dubašnice koji se danas čuvaju u arhivu samostana franjevaca trećoredaca u Portu
na o. Krku, Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Hrvatskom državnom
arhivu u Zagrebu i drugdje.

 

 

Ključne riječi: Dubašnica (otok Krk), glagoljica, župni arhiv

Župa Sv. Apolinara mučenika — Dubašnica, na otoku Krku, svoje začetke ima u 15.
stoljeću.' V. Štefanić navodi kako je nastojanjem Ivana VII. Frankapana, posljednjega krčkog
kneza, osnovana župa Dubašnica, i da su seljaci već 1491. dobili pravo biranja župnika.“ Što
se tiče kneževih nastojanja tu se radi o naseljavanju Hrvata i Vlaha, tj. stanovništva sa
susjednoga kopna i drugih krajeva, uglavnom na sjeverni i zapadni dio otoka Krka. U prilog
da je tada postojala župa ide i podatak o njezinim bratovštinama. Prema pisanju krčkoga
crkvenog povjesničara M. Polonija, u župi je 1491. bilo više bratovština, ali slabih u
ekonomskom pogledu i u broju bratima, te su zbog toga bile udružene u jednu — vjerojatno
Sv. Apolinara.' Krajem 15. stoljeća Dubašnica postaje u upravnom smislu kaštel na čelu sa
svojim podknežinom. Godine 1506. ustrojen je seoski (ladanjski) kaptol, uostalom kao što je
to bilo pravilo i u drugim krčkim župama (Baška, Dobrinj, Omišalj, Vrbnik i Poljica).

 

' Dubašnica je naziv za šire područje (ali i jedno izumrlo selo) smješteno na sjeverozapadu oloka Krka, koje se
sastoji od dvađesetak sela raštrkanih od obale do unutrašnjih dijelova otoka. Danas su u svome nazivu i župa i
općina zadržale ime Dubašnica kao kolektivno ime koje povezuje sva sela sadašnje župe i dio mjesta općine
(Župa Sv. Apolinara mučenika - Dubašnica; Općina Malinska — Dubašnica). No, Dubašnice kao sela više nema
— već poslužimo se riječima Dubašljana Josipa Antuna Kraljića (1877-1948) ovaj kraj nosi to ime "na uspomenu
nekadašnjeg njenog blagostanja i prvih pučana u onom kraju" (iz članka o Malinskoj u Jadranskoj siraži, god.
VI., br. 8, Splil 1928., sr. 242-244).

* V ŠTEFANIĆ, Dubašnica, Hrvatska Enciklopedija, sv. V., Zagreb 1945., str. 352.

* M. POLONIJO, 0 starim bratovštinama na otoku Krku, Bogoslovska smotra, god. XXIII., Zagreb 1935., str.
u.