PRIKAZI I OSVI

Gotovo nepoznato londonsko
izdanje Fučićeve studije o
hrvatskoj glagoljskoj epigrafici
iz 1999. godine

 

(Branko Fučić: Croatian glagolitic
epigraphy, Stephen Osborne, London,
1999.)

 

Habent sua fata libel: možda je
već i previše puta u različitim kontek-
stima korištena latinska izreka Teren-
cijana Maura, rimskoga gramatičara
iz 2./3. stoljeća, koja se često pokaza-
la točnom. Doduše, u izvornome tu-
mačenju ta se izreka u prvome redu
odnosi na to da kako se knjige čitaju i
razumijevaju takva će im biti i sudbi-
na, a tek onda na njihovu pokretnost i
selidbu. No, kako god bilo — i u užem
i širem, općenitijem tumačenju — ta se
izreka može primijeniti na knjigu ko-
joj ovdje želimo posvetiti nekoliko
redaka. Recimo odmah da sadržaj te
knjige nije nepoznat hrvatskim i ino-
zemnim slavistima, niti je u njoj izne-
seno nešto nepoznato u znanstvenome
smislu.

Naime, u Londonu je 1999. godine
tiskana knjiga Branka Fučića (1920.—
1999.), — hrvatskoga _ povjesničara
umjetnosti i kulture, stručnjaka za
srednjovjekovno zidno slikarstvo i hr-
vatski glagoljizam. Ne bi tu ništa bilo
čudno da o toj knjizi u Hrvatskoj goto-
vo nitko ništa nije čuo, niti se za njezi-

no tiskanje uopće znalo. Naime, ta je
knjiga objavljena poslije smrti Bran-
ka Fučića i ne raspolažemo podatci-
ma o njezinu tisku. Iz jednoga razgo-
vora s Dragom (Draganom) Fučićem,
bratom Branka Fučića, zaključio sam
da ni on nije bio upoznat s navedenim
izdanjem. Bibliografski podatak nije
bio naveden ni u jednom dostupnom
katalogu, bibliografiji ili biografiji
koje se odnose na život i djelo Bran-
ka Fučića. Knjiga nosi naslov Croa-
tian glagolitic epigraphy. Objavio ju
je engleski izdavač Stephen Osborne
u Londonu 1999. godine na 47 strani-
ca. U tekstu ima ukupno 35 slikovnih
priloga, crteža i karata. Na naslovni-
ci se nalazi fotografija Plominskog re-
ljefa i natpisa. Sam tekst u knjizi nosi
naslov_Croatian glagolitic epigrap-
hy — historical and cultural aspects.
U uvodu se definira glagoljica i glav-
ni povijesni trenutci vezani uz njezin
život kao pisma, od njezinih početa-
ka u 9. stoljeću pa sve do konačno-
ga zamiranja u 19. stoljeću. Taj razvoj
popraćen je kartografskim i topograf-
skim prilozima i crtežima. Potom se
na kronološkoj bazi obrađuju hrvatski
glagoljski natpisi od Plominskog nat-
pisa (The Plomin Inscription, str. 12.—
15.), Valunske ploče (The Valun Slab,
str. 15.) i Krčkog natpisa (The Krk
Inscription, str. 16.) svi iz 11. stolje-
ća, Bašćanske ploče (The Baška Tab-
let, str. 16.-21.), Jurandvorskih ulo-
maka (The Jurandvor Fragments, str.
21.-22.) i Senjske ploče (The Tablet
of Senj, str. 22.-23.) svi iz 11./12. sto-