GLAGOLJSKA KNJIŽICA KRIZME IZ BANJA

 Marica ČUNČIĆ UDK 808.101:003.349.1<16"
Staroslavenski institut u Zagrebu Izvorni znanstveni rad

Primljeno: 28. XII. 2001

U radu se obrađuje glagoljski rukopis s popisom krizmanika u Banju godine 1607. i 1612. koji
se čuva u Arheološkom muzeju u Splitu. Daje se transliteracija teksta, analiza jezika i pisma te rječnik
svih pojavnica.

 

U Arheološkom muzeju u Splitu, unutar arhivske zbirke Glagolitica, čuva se glagolj-
ska knjižica iz Banja na otoku Pašmanu iz 1607. godine. Ne zna se kako je došla u splitski
Arheološki muzej.' Pisana je glagoljskim kurzivom. Papirnata knjižica omotana je u perga-
menu koja je vrednija od same knjižice jer predstavlja odlomak brevijara pisanog glagolj-
skim ustavom po kojem se datira u 15. st. Taj je brevijar nastao u benediktinskom samosta-
nu na Pašmanu.“

'Na donji rub prve stranice omota kasnijom je rukom tintom napisano latinicom —
Crisma, Bagno - i to vjerojatno u trenutku kad je papirnata knjižica s popisom krizmanika
bila omotana u pergamenini omot. Banj je na otoku Pašmanu. Glagoljaši su u Banju os
nekoliko glagoljskih matica i godovnika (iz razdoblja 1587.-1821.).* Knjižica krizme na
la je četiri godine poslije jednoga važnog događaja. Naime, biskup Michael Prioli, koga je
papa Klement VITI. poslao kao vizitatora u naše krajeve, posjetio je 1603. godine i Banj.

Knjižica se sastoji od 20 listova papira, veličine 15 x 21,5 cm. Uvezani su špagom
po hrptu, koja prolazi kroz 12 rupa po sredini svih 10 dvolista gore-dolje. Prva je stranica
obilježena sa 77, zadnja sa 122, ali u sredini nedostaju stranice 97/98, 99/100, 101/102.

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Zahvaljujem g. Arsenu Duplančiću, voditelju knjižnice i arhivske zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, za
uvid u glagoljski materija

Marica ČUNČIĆ, Odlomak glagoljskoga brevijara iz Banja, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u
Zadru, 4, Zadar, 2002., 47-98.

 Pomorska enciklopedija, 1, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, MCMLIV.. 377

Dr. Karlo pl. HORVAT, Glagolaši u Dalmaciji početkom 17. vieka t.j. godine 1602.-1608., Starine JAZU.,
33. Zagreb. 1911., 537i 545

99