M. Bogović, Hrvatsko glagoljaštvo kao inkulturacijski proces, 317-326 317

 

Mile Bogović

HRVATSKO GLAGOLJAŠTVO KA
INKULTURACIJSKI PROCES

 

Mons. dr. se. Mile BOGOVIĆ
Gospićko-senjska biskupija

Stručni rad

UDK: 003.349.12:316.734/.736(497.5)(091)
[264-914(282:281)]
[0.000.27+0.000.329.73]

Primljeno 29. rujna 2015.

Autor najprije iznosi svoje mišljenje o nastanku glagolji-
ce. Pritom zastupa tezu o njezinu nastanku na hrvatskom prostoru.
Kada je glagoljaško područje došlo pod rimsku jurisdikciju, došla je
na udarii glagoljica. Ona se uspješno oduprla upravo zato što je ušla
duboko u narod. S vremenom se ona Katoličkoj Crkvi pokazala kao
pogodno sredstvo za uključenje pravoslavnih Slavena u Katoličku
Crkvu. Tada je dobivala i veliku podršku iz Rima.

Ključne riječi: glagoljica, liturgijski jezik, Bizant, Katolička

Crkva, Rim.
khR

Katolička Crkva prihvatila je jezičnu inkulturaciju tek na Dru-
gom vatikanskom saboru kada je u cijeloj Crkvi dopušteno uvođenje
narodnog jezika u liturgiju. Inače se inkulturacijsko pitanje pojavilo
odavno kao problem u misijskoj djelatnosti Katoličke Crkve, pogo-
tovo na područjima visoke kulturne razvijenosti. Valja se prisjetiti
samo teškoća na koje su katolički misionari naišli u 17. i 18. stoljeću
u Kini i Indiji. Evangelizirati kulture .isto je što i doći u dodir s bo-
gatstvima koja čine povijest nekoga naroda“.'

Kada govorimo o glagoljaštvu, mislimo na vlastiti jezik i vla-
stito pismo. To doista pripada bogatstvu hrvatskoga naroda i njego-
voj povijesti. Taj dar Istoka sačuvali smo i unutar Zapada, što nije

1 _ Fnciklopedijski teološki rječnik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., str. 312.