Povijest biskupija Senjske i Modruške ili Krbavske

1. SREDNJI VIJEK"

Biskupije Senjska i Modruška ili Krbavska postojale su kao samostalne cr-
kvene jedinice do 1969, kad je bulom pape Pavla VI. "Coetu instante" na-
pravljena druga upravna podjela i razgraničenje: osnovana je Riječko-senjska
nadbiskupija, koja je uz dotadanji hrvatski dio Riječke biskupije, područje za-
padno od Rječine, obuhvatila i cjelokupno područje biskupija Senjske i Mo-
druške ili Krbavske, od Rječine pa na jug do Zrmanje. U srednjem vijeku
nijedan dio Riječke biskupije nije nikada bio u sastavu biskupija Senjske od-
nosno Modruške ili Krbavske. Zato nas za srednji vijek to područje ne zani-
ma. Grad Rijeka s Drenovom došao je pod upravu senjsko-modruškog
biskupa tek 1787. godine. To znači da je Rijeka tek od biskupa Ježića
(1789-1833) prisutna u izvješćima ad linina

Rijeka se u nalazila unutar Pulske biskupije, čabarski kraj pripadao je jedno
vrijeme Akvilejskoj patrijaršiji, kraj oko današnjeg Generalskog Stola, kao i
kraj sjeverno od Slunja, bili su u Zagrebačkoj biskupiji; područje Zavalja, Do-
njeg Lapca i Srba bilo je u Kninskoj biskupiji, a kraj oko Gospića i sve prema
jugu bio je u Ninskoj biskupiji. U istoj biskupiji bio je i srednjovjekovni Bag
(Karlobag)."

 

'Time smo pokazali pripadnost rubnih dijelova današnje Riječko-senjske
nadbiskupije. Unutar tih rubova nalazile su se Senjska i Krbavska (nakon
1460. Modruška) biskupija. Od Senjske se biskupije 1460. odcjepljuje privre-
meno Otočka biskupija, koja će jedva zaživjeti kao samostalna biskupija, a na-
kon 1534. više se i ne spominje.

 

Ovdje nije obradena sva crkvena problematika toga područja u srednjem
vijeku. Naglasak je stavljen na crkvene ustanove, ponajviše na biskupiju, stol-
ne i zborne kaptole, na redovničke zajednice i župe te njihove crkve.

Najstarije poznato biskupsko sjedište na ovim prostorima jest Senj. Ondje
se spominje biskup već početkom 5. stoljeća. Sačuvano je, naime, pismo pape

" _Još među povjesničarima nije došlo do zajedničkog stava o tome kada počinje, a kada završava srednji
vijek. Mišljenja o tome rasporedena su od početka 14. stoljeća, pa do Francuske re 1789. godine.
U ovom radu prikazat ću unutar srednjeg vijeka i biskupijske ustanove 16. stoljeća. One, doduše,
vremenski pripadaju novom vijeku, ali budući da su upravo u to vrijeme mnoge stednjovjekovne
biskupijske ustanove nastradale, uključio sam njihovo trajanje u srednji vijek.

 

#\Više o tome v. niže u dijelu Područja koja su u srednjem vijeku pripadala drugim biskupijama.

21