MILE BOGOVIĆ

CRKVENE PRILIKE U SENJU U 14. STOLJEĆU I STATUT
SENJSKOG KAPTOLA

Mile Bogovi: UDK: 283497.13) + 347.2
Seni Izvorni znanstveni rad
Ur.: 1988-07-10

Autor u prvom dijelu prikazuje crkvene prilike u /4. stoljeću, donosi poznate podatke o
svim senjskim biskupima, samostanima i crkvama toga stoljeća u Senju.

U drugom dijelu prikazuje objavljene i rukopisne primjerke Statuta senjskog kaptola. Sma-
tra da on nije nastao 1380. godine, kako se do sada držalo, nego 40 godina prije, tj. 1340. Sta-
tut je pisan glagoljicom, ali nam se sačuvao samo u latiničkim prijepisima. Donosi prava i
dužnosti kaptola i kanonika.

1. Crkvene prilike

Sve što živi i raste podložno je svojevrsnim krizama koje, zapravo, pokazuju da posto-
jeće stanje više ne zadovoljava i da treba tražiti neka nova rješenja; inače će nastupiti re-
gresija. Papa Bonifacije VIII, (1294-1303) pokušao je na jedan neodmjereni način produ-
žiti vijek srednjovjekovne teokracije (hijerokracije), ali je svojim pokušajem zapravo još
jasnije potvrdio neodrživost takve vrste vladavine u novonastalim prilikama. Papinstvo i
Crkva ulaze u veliku krizu, koja će potaknuti mnoge da traže pozitivna rješenja te krize,
ali će ona i pored toga imati dosta loših posljedica za život Crkve. Ne nalazeći više podr-
šku u Carstvu, pape su bile prisiljene da se obraćaju za pomoć Francuskoj, pa čak da pri-
hvate i njezino štitništvo. Tako dolazi do tzv. Avignonskog sužanjstva (1304-1378). Za to
virjeme pape ne borave u Rimu, nego u Avignonu. Budući da novo boravište ne može pa-
pinskom dvoru pružiti potrebnu materijalnu potporu, stvara se jedna dobro organizirana
mreža skupljanja prihoda po cijelom katoličkom svijetu. Time će se ne samo nadoknaditi
izgubljeni prihodi nego će se financijsko stanje papinskog dvora još više ojačati. Nakon
1378. papa je ponovno u Rimu, ali će i dalje jedan papa (antipapa) biti u Avignonu.
Pače, uskoro će nezadovoljni kardinali izabrati trećega. Tu krizu papinstva riješit će tek
sabor u Konstanzu /417.

 

  

15