VIJESTI

razne kategorije znanstvenika.

Godine 2010. objavljene su tri gla-
goljske matične knjige: Glagoljska ma-
tica umrlih župe sv. Roka u Bibinjama,
1713. - 1825., prir. Pavao Kero, Zadar,
Stalna  izložba — crkvene — umjetnosti,
2010., str. XXII, 109, 144 (Monumenta
glagolitica Archidioecesis Iadertinae, I);
Glagoljska matica vjenčanih župe sv.
Roka u Bibinjama, 1714. — 1825., prir.
Pavao Kero, Zadar, Stalna izložba crkve-
ne umjetnosti, 2010., str. XXXIX, 48, 76
(Monumenta glagolitica Archidioecesis
ladertinae, Il); Glagoljska matica kršte-
nih župe sv. Roka u Bibinjama, 1713.
— 1825., prir. Pavao Kero, Zadar, Stalna
izložba crkvene umjetnosti, 2010., str.
XLII, 178, 220 (Monumenta glagolitica
Archidioecesis Iadertinae, III). Riječ je
o bibinjskim maticama krštenih, vjenča-
nih i umrlih. One nisu najstarije matice
u Zadarskoj nadbiskupiji, ali se počelo s
njima iz praktičnih razloga. Naime, te su

 

SLOVO 61 (2011)

se matice već koristile za pisanje knjige
Ive Šindije, Bibinjski korijeni (Zadar,
Matica hrvatska, 2003.), koja je rađena
baš na temelju matica, a Pavao Kero su-
radivao je u pisanju Šindijine knjige.
Svaki svezak ima ove dijelove: dvije
rasprave o matičnoj knjizi i opis matice,
faksimil matice i transliterirani tekst, te
razna kazala. Mislim da je najvrjedni-
ji dio svakoga sveska faksimil matice i
njegova transliteracija, jer na taj način
matična knjiga postaje pristupačnija
onomastičnom,  sociološkom,  paleo-
grafskom i demografskom istraživanju.
Dakako, knjige će biti posebno korisne
proučavateljima glagoljice. Sve je knji-
ge recenzirala akad. Anica Nazor.
'Nakladniku i članovima njegove
uprave, koji su na visini svoga kulturno-
ga i znanstvenog poziva, želimo ustraj-
nost i uspjeh u daljnjem radu na tom
značajnom vjersko-kulturnom projektu.

 

PAVAO GALIĆ

DIGITALIZIRANI VRBNIČKI MISALI I BREVIJARI

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
u Vrbniku čuva bogatu zbirku glagolj-
ske rukopisne građe: knjige i arhivali-
je. Posebno se ističu bogato iluminirani
glagoljski misali: Prvi vrbnički misal
koji je 1456. godine u Senju završio
pisati Tomas, arhidakon senjski i Drugi
vrbnički misal koji je 1462. godine na-
stao u Vrbniku, a oslikan (iluminiran) je
prema uzorima iz kodeksa ferarske ško-
le. Tu su i Prvi, Drugi, Treći te Četvrti
vrbnički brevijar, nastali u razdoblju

 

 

od kraja XIV. do kraja XV. stoljeća, a
najvjerojatnije je riječ o radovima do-
maćih pisara. U svojoj knjižnici Župni
ured čuva i bogatu zbirku tiskanih gla-
goljskih liturgijskih knjiga: protestant-
sko izdanje prijevoda Svetoga Pisma
(Tiibingen, 1562. godine), velik broj
Propagandinih _ izdanja — (liturgijskih
knjiga i priručnika) — od misala iz 1631.
godine do zadnjega izdanja glagoljsko-
ga misala iz 1905. godine s osobnom
posvetom Dragutina Parčića. Navedena

397