J. Lokmer, Biskup Šimun Kožičić Benja: bitan čimbenik..., 587-604 587

 

Juraj Lokmer

BISKUP ŠIMUN KOŽIČIĆ BENJA:

BITAN ČIMBENIK RIJEČKOG IDENTITETA I PRIMJER
HRVATSKOGA DOPRINOSA GLOBALIZIRANOM
SVIJETU
KULTURNO - POVIJESNI ESEJ

Juraj Lokmer, dipl. ing. Rijeka

UDK: 94:008]262.12 KOŽIČIĆ - BENJA, ŠIMUN(497.5
RIJEKA)

Pregledni rad

Stara gradska jezgra najsvetiji je dio svake gradske zajedni-
ce, njezino povijesno pamćenje. To je duša grada, zapravo ogledalo
sadašnjosti u kojem se zrcali povijest i daje navještaj budućnosti.
Tako je to i s riječkim Starim gradom znatno devastiranim posebno
tijekom 20. stoljeća. Ranjena je to duša koja ipak iz svoje višemi-
lenijske prošlosti crpi snagu za preživljavanje u sadašnjosti i život
u budućnosti.

Krajem 2002. godine većim je dijelom završena obnova ba-
roknoga sklopa kuće-palače Garbas u Starome gradu, koja jednim
dijelom svojim portalima, osim na Užarsku ulicu, izlazi i na ulicu
“Šime Kožičića", kako je to simpatično popularizirano i urezano u
okrhnutu kamenu ploču ukošeno postavljenu na zid ugla te zgrade.
'To je zapravo samo oznaka da je tamo nekada bila ulica, najvjerojat-
nije vrlo uska i neugledna, koja je nestala negdje ranih sedamdese-
tih godina prošloga stoljeća “sanitarnim" i neselektivnim rušenjem
cijeloga bloka dotrajalih kuća ispod katedrale sv. Vida. Nakon iz-
gradnje novih zgrada na tom području formiran je maleni trg koji je
zapravo proširenje nekadašnje ulice «Šime Kožičića». Ta je ploča
jedini javni spomen što ga je podigao ovaj grad velikome hrvatskom
mužu, po ocu zadarskom, a po majci mletačkom patriciju Šimunu
Kožičiću Benji (Zadar, oko 1480. - 1536.), modruškome biskupu,
piscu-latinistu, vrsnome govorniku i uvaženome sudioniku Late-
ranskoga koncila, prognaniku i prvom poznatom riječkom tiskaru,
nakladniku, prevoditelju, priređivaču glagoljskih izdanja, koji je u
Rijeci tiskao šest knjiga na staroslavenskome i hrvatskome (čakav-
skome) jeziku, glagoljskim pismenima. Time je Kožičić učinio grad
Rijeku hrvatskom kultumom i duhovnom metropolom XVI. stolje-
ća i jednim od središta ranoga europskoga tiskarstva.