CROATICA » Zagreb, XXXIX (2015) 59

Stručni rad
UDK 003.349.1:801.73
003.349.1:004.4

 

IZ SUVREMENIH TEKSTOLOŠKIH
PROUČAVANJA GLAGOLJSKIH TEKSTOVA

Tanja Kuštović
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

U radu se predstavljaju tekstološka istraživanja hrvatskih glagoljskih spomenika od
sredine 19. st. do današnjih suvremenih istraživanja. Pokazuje se kako je izgledalo ne-
davno provedeno istraživanje Misala hruackoga (1531) Šimuna Kožičića Benje i misala
koji su mu prethodili. Na kraju je predstavljen novi kompjuterski program koji će
omogućiti znanstvenicima da sustavnije i kvalitetnije, te s većom statističkom točnošću
utvrde kakav je jezik hrvatskih glagoljskih tekstova.

   

Ključne riječi: tekstološka proučavanja, glagoljica, filološke analize, kompjutorski pro-
gram

Sačuvani hrvatski tekstovi bilo rukom pisani bilo otisnuti glagoljicom nastali
su u razdoblju od 11. stoljeća (ako kao najstariji uzmemo Plominski natpis)
sve do ovog našeg 21. stoljeća kada se glagoljica upotrebljava u različite
suvremene svrhe.! Već iz same brojke, a riječ je o čitavom jednom tisućljeću,
može se naslutiti da je broj tih tekstova velik, bez obzira na to što glagoljica
nije bila jedino pismo kojim su Hrvati kroz to vrijeme pisali. Prije nego što

! Naravno, funkcije su tih tekstova različite: od nekadašnjih liturgijskih, književnih, pravnih

tekstova do današnjih reklamnih i onih koji žele podsjetiti na tradiciju.

 

121