\ B NEE
Huk Ynup Muxući #apuva 2nazonuuama
kypuno&uua. Kupunuuama e 8Đmopomo
cna8ancko nucMo. Ta Be»WHocm npeg-
cmađnata 2pvuko nucMo, keM koemo
3a Hykgume #a cnađanume ca goća-
Benu enazonuvecku 6yk8u. Cnopeg na-
MemKuuume mo e cmapo noumu kon«
komo enazonuvama. fI»p8oxawanko ce
yemaHo8aga 8 Benaapua cneg ubpko&-
Hus u gepskade# c&6op npe3 893 2. 8a
aprukume c8ewenuuu e oco6eHo Ba-
skeH komponem Hag cnaanckume
uppkolku ki2U, nopagu koemo me ca
nucanu c necko pasćupaenu 3a mAX
6yktu. Ha mepumopusma ra greuna
Xbp8amus MHO2O paHO ce cmuza go
ccMecBane Ha gBeme nucmeHocmu. Ha
kupunuua ca Wanucanu Mošanckama
'pamoma u Nloganckuam npae. B eguH
&pazwenim om Mempa (naceneno MS-
o C&emu Mlemap & Ulymu) ca usnon-
aBanu napanenko u gšeme 2patuku.
To8a ca nawemnuuu om XII 8. BeHe-
gukmurtckume Mowacu pa8Honpa&#O
nona&am u gšeme as6yku, a Hakou 6y-
k8u na Bauiwarckama nnova' ca 3a-

i

'emu om kupunckama as6yka.

fIpes XVI 8. u no-kecHO Ha kupunuua
'ce neyamam u x»p8amcku kHu2u. 3a
Cbkanekue sana3eHUMme 2na2onuve-
cku navemnuuu ca 150 go 200 zoguru
no-mnagu om opuuanume cu u no
OmKoWEHUE Ha NUCMOMO, U No omko-
wertue Ha esuka. Hai-omapama ena-
gonuua ce xapakmepu3upa CbC 3a0-
6ne#ama dopwa ka 6yk&ume. Hapeve-
#a e 6eneapcka, msi kamo noBeuemo
namemHUWu € nogo6na epaduka npo-
usxokgam om 6&neapckume unu ma-
kegonckume 3ewu. [lo-kecHo ce Be3-
npuewa Hastakuemo o6na 2načonuva.
Xep&amckama enazonuua e oue no-
Mnaga om o6nama. X»p8amckama,
unu kakmo giec e us8ecmna »ene-
cmama enazonuva, npemepnala cneg
XII 8. gn2o naneoepadcko pasbumue
Mepto#avankama enazonuva, pekor-
Cmpyupaka no 3anaseKu naMem+uuu,
cdugemencmBa 3a egio BeaBuceHo
cx8auaHe sa nucMeHocmma kamo
enowHa cucmema, 8 koamo noBeuemo
enemeHmu ocđen kokBenuUoHAHOMO

Akag. HOCHII BPATYAM4

\zAseama na
Fiazosawume“

ekgy

Poua u Xywa

omnesamana
ua zaačosuva

OBaNaokama no o H omapuam znašonuvecki naemNk N mepumoputna ra Xtp&amus om aa
nomo a X 8 - Gan. no

  

  
   

am u gwn6ok
Cwučwa, gopu moše ga ce 2o8opu 3a
meonozutieH kog.

3a ga pas6epem noke gorakege kak
Mucnu Korcma#muk-Kupun u kakba
nucme#ocm cw3gađa, mpa6ta ga ce
SepieM kem nepBoKavaniama enaeo-
nuua (npaznazonuuama), m. e. koM oz-
cma#ume enemeHMU Ha &ce olue He-
KaHoHU4HOMO 2na2onuWeCko nUCMO.
Camo maka Moxke npućnusumen+o ga
ce pekorcmpyupa Mucno8wama u epa-
Qussa cuemewa #a Kupun. Fnazonuve-
Ckama as6yka sanow8a, kakmo u &cuu-
ku nogoćHu as6yku, ,a6euegu" u ,an-
&aGemu“ c 6yk8ama A. KoicmanmuH
Qunocot Kaume#y8a 6yk8ume, sauyo-
mo s8yko&eme ce «y8am, a 6yk8ume
ce nasoba&am. Mvp8ama 6ykba A e a-
3ođara c ,Asb". Bmopama 6yk6a e 6.
ilpes IX 8. ebpuume usey68am mosu
a8yk om HonemuwHama ču cucmewa,
Ho 20 sanas&am & nucwomo kamo 6e-
ma, a 20 npous#acam Guma. Kak o6a-
e ga ce sanuc8am cna&awckume gy-
MU 6e3 Ho8u 6yk8u, kozamo egwa om
Haii-Hykwume, c koamo ce HasoBaba
Bo2, omebem#a 6 ep»ukomo nucwo?
Toda Hanaza cucmemamusupane Ha
cum&onume - Ho8ume 6yk&u, c koumo
ga ce sanuc8am Beuwku cnabakcku gy-
Mu 6e3 uskmoverue. Haucmua, no-
cmaenusm om Yep#opu3eu Xpa6&p
pumopuecku 6bnpoc e ochoBamenet:
»Ho kak woxke ga ce nuwe go6pe c
=peuku 6yk8u: Bozw unu skudome, unu
Q8ANO, UNU Upbksi, unu uaskVe, unu
uWupoma, unu sge, unu o'gy unu
ioHocME, unu a'siike unu gpyau maM
nogo6u?“

KoHema#muH-Kupun npucmenga
kow peanusauusma Ha 0809 3aMUCBA:
cwsga8a m»pama 6yk8a - asb. B mep-
BoHawan#ama enačonuua ma e nog
sopwama #a kppcm, meu kamo npe-
kp»cm8aiku ce, so8ek ce npe&pruwa
-om esusHuk U NOzaH&U & XPUCMUSHUH,
XpucmusnuH ce cmađa noeguru4Ho, a
#e kamo Hapog, emkoc. 3amo8a Yep-
Hopuseu Xpastp kas6a: Mogoćo Ha
moa u C8. Kupun cv3gage 6ykama
»asw". Ho kamo nep6a 6ykŠa u gagena
m 6oga Ha cnabanckus pog 3a pas-
&vpa&aHe ycmama #a oke3u, koumo
4pe3 as6ykama ce yuam Ha pasyM,
,asb" ce useoBapa € wupoko ombapsa-
e Ha ycmama, a gpy2ume 6ykBu ce
uSe0BapAM U NPOUSHACAM CbC CNa6O
pasmBapske Ha yemama.“

Bmopama 6yk6a & enazonuuama e
6yksi unu 6yke8e, koemo Ha Hemcku
oskavaa kiiuza, a Ha cnadancku nuc-
Mena - 6ykbu. [IepBoKavanKo Ha MA-
emomo #a 6yksi e cmoano Boav: Asb
Boz» Gagni znazonso' - A3, noskaaiiku
Boza, 2oBopa. 3a ga He ce us2oapa
HanpasHo uMemo Boxkue ceenac#o Bo-
skusma 3ano8eg, mo e 3ame#e#o c gy-

EBPONA 21