JOSIP BRATULIĆ

RAZVOD- SPORAN

Od vremena kada je Istarski razvod ušao
u znanstvenu literaturu, od vremena kad
je štampan u Kukuljevićevu Arkivu za po-
vjestnicu jugoslavensku, od 1852. god. oko
ovoga spomenika sabiru se različita mišlje-
nja znanstvene kritike, osporavajući ga s
jedne strane (talijanske ili upravo talijan
ške), a s druge strane valorizirajući vijesti
o političkom i društvenom životu Hrvata u
Istri, boreći se uzgred i za formalnu auten-
tičnost spisa. Ovo posljednje mišljenje, na-
ravno, zastupaju Hrvati, odnosno hrvatski
znanstvenici. Kad je tridesetih godina izašla
u Radu Jugoslavenske akademije Studija o
Istarskom razvodu tada još mladoga istra-

 

 

  

 

ALI

živača slovenske i istarske povijesti Milka
Kosa, koji se u istraživanju našega spome-
nika opasno poveo za talijanskom kritikom
i proglasio Istarski razvod falsifikatom u
određene svrhe, najedanput je pao i interes
za naš spomenik. Tako je bilo dok sam Mil-
ko Kos nije pronašao još razvodd iz prili
no duboke starine, na latinskom i njemač-
kom jeziku, pa je i taj nalaz djelomično de-
zavuirao njegova ranija tvrđenja, a još više
je njegovo ranije stajalište došlo u sumnju
kad je B. Stulli pronašao i objavio vrlo sta-
re ekscerpte iz Istarskoga razvoda, naravno
na latinskom jeziku, koji su služili u raz-
vodne svrhe mletačkoj vlasti. Tako je naš

  

  

91 dometi 11-12/1975.