"Nova prisutnost 9 (2011) 1, 41-70 59

 

Temeljna djela i likovi hrvatske književnosti
kroz povijest: od Bašćanske ploče
i Marka Marulića do naših dana

Josip Bratulić
bratulic&gmail.com

Veliki izdavački projekt Hrvatska i Europa, s podnaslovom Kultura, zna-
nost i umjetnost, koji je pred dovršetkom, više od drugih zbornika koji su
do sada izlazili — a nije ih bilo mnogo* — o hrvatskom jeziku i o hrvatskoj
književnosti posvetio je velik broj iznimno vrijednih priloga. Prvo — stoga što
je prestala cenzura u državnim i paradržavnim ustanovama da se o jeziku
posebno, a i o književnosti takoder, piše s polazišta nametnutoga bratstva
i jedinstva, a zapravo s polazišta unitarizma, a prestala je i samocenzura u
glavama znanstvenika, a to zato što je Hrvatska postala samostalna i suvere-
na, i zato slobodna ne samo u političkom nego i u društvenom, kulturnom i
znanstvenom pogledu. Da nije došlo do samostalne države, ne bi se mogao
ostvariti ovakakav projekt. Bio bi ugušen i zaustavljen već u namisli da se s
njim započne.

U dosad izašla četiri sveska, četiri goleme knjige, o hrvatskom jeziku i knji-
ževnosti, objavljeno je 40 rasprava, a na samu povijest književnosti odnosi se
20 tekstova, iako se i u nekim drugim tekstovima autori dotiču književnosti.

U prvome svesku — Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) (1997) — Rano razdoblje
hrvatske kulture — u projekt nas uvodi Urednička napomena akademika Ivana
Supičića, a zatim slijedi i Uvodna riječ Predsjednika HAZU akademika Ivana
Supeka. U tom svesku tri su teksta o književnosti (i jeziku ujedno): Radosla-
va Katičića Jezik i pismenost, Eduarda Hercigonje Glagoljaštvo i glagolizam i
Petra Šimunovića Onomastička svjedočanstva nakon doseobe. Ovim tekstovim
bliske su rasprave o latinskim (M. Matijević-Sokol) te glagoljskim i ćirilskim
natpisima (B. Fučić) kao i o povijesnim narativnim izvorima (M. Kurelac).
lako je, na prvi pogled riječ samo o jezičnoj problematici, jezik u tom vre-
menu stvaranja hrvatske pisane kulture važa: c\mbemk p\sane kulture,
pa iako je to vrijeme neautorske knj
utirala put i zajedničkom književnom jeziku i jeziku književnosti, tj. književ-
nom stvaralaštvu kao umjetnosti riječi. Uz to — u tom su svesku još 4 rada
pod naslovom Izvori — Natpisi u kojima se obrađuju diplomatička i narativna
vrela za onaj književnojezični prostor na kojem će se razviti autorska dionica

   

  

 

* Hrvatska književnost prema europskim knjiž
našim danima, Zagreb, 1970. i Hrvatska kn
1978.

vnostima: od narodnog preporoda k
vnost u europskom kontekstu, Zagreb,