J. BRATULIĆ, Pregled glagoljskih dokumenata s područja...
VIA, God. 2-3 (1992-1993), sv. 2-3,str. 311-315

 

PREGLED GLAGOLJSKIH DOKUMENATA S PODRUČJA

PAZINŠTINE'
Dr. Josip BRATULIĆ UDK 003.349 (497.5-2 Pazinština)
Zagreb Izlaganje sa znanstvenog skupa
Jurjevska 31a Primljeno 21. prosinca 1991.

“Autor daje pregled glagoljskih dokumenata pisanih na pergameni i papiru (ne
obuhvaća kamene spomenike i grafite) i to onih koji imaju karakqer arhivske građe (npr.
Istarski razvod, notarske isprave, matične knjige, privatna pisma, zapisnici seoskih općina).

Osim što govori o njihovu značenju, za sve dokumente navodi gdje se sada čuva-
ju, te da li su dosad objavljeni i tko je o njima pisao.

Današnja Pazinština ne pokriva u cijelosti prostor negdašnje Pazinske knežije,
posebne političke, gospodarske i društvene cjeline u okviru austrijskih nasljednih ze-
malja. Današnja administrativna granica rezultat je novih, političkih, društvenih i
gospodarskih prilika u Istri nakon 1945. godine. Zato će razgovor o glagoljskim doku-
mentima Pazinštine, nužno, prelaziti današnje granice pazinske općine, te je bolje
govoriti o glagoljici i glagoljskim dokumentima u srednjoj Istri, kojoj je Pazin bio sre-
dište kroz dugi niz stoljeća.

lako u ovome prikazu neće biti posebnoga govora o kamenim spomenicima, kao
ni o grafitima s područja Pazinštine, nego ću se nužno zadržati prvenstveno na pisanoj
građi na pergameni i papiru, valja držati dobro na pameti da kameni spomenici i gra-
fiti jesu dokumenti od posebnoga značenja, jer svjedoče o dubini i širini upotrebe
nekoga pisma. Treba napisati mnogo raznorodne građe da pismo s pergamene ili s
papira prijeđe na kamen ili na suhu i oporu žbuku crkve. Novi nalazi, kao npr. Supe-
tarski fragment, ili Kršanski grafit, što su zasluga uvaženoga prijatelja i učitelja,
akademika Branka Fučića, ili novopronađeni grafit u staroj franjevačkoj crkvi u Puli,
što ga je otkrio kolega Darko Deković, dokazuju da nas još mogu čekati iznenađenja i
nova otkrića glagoljske pisane građe. Kameni spomenici i grafiti niknuli su iz snažne
potrebe i tradicije pisanja i pismenosti. Pisana poruka kleše se u kamen i zapisuje na
zid u klimi opće potrebe da nešto bude zapisano za suvremenost i za buduća vremena.
Najstariji kameni spomenici i grafiti, osim toga, svjedoče za izgubljene i uništene do-

  

 

+ Radse objavljuje u neizmijenjenom obliku kako je pročitan na znanstvenom skupu »lzvori za po-
vijest Pazinštine« 21. 12. 1991. g.

311