priopćenja

BIBLIJA U HRVATA

ĆIRILOMETODSKA BIBLIJA [ NJENA SUDBINA MEĐU
HRVATIMA

Kad su Hrvati došli u našu današnju postojbinu, početkom VI. stoljeća,
bili su mnogobošci (pogani). Primanjem kršćanstva uključivali su se u onovre-
mene civilizacijske procese. Hrvatska nije pokrštena u jednom jedinstvenom
procesu, niti iz jednoga središta. Misionari su dolazili iz Rima i Carigrada, a
osobito iz Akvileje. Organiziraniji proces kristijanizacije, s naglašenim politič-
kim ciljevima, dolazi iz Salzburga, pomognut modernijim misionarskim radom
irskih redovnika, koji su pokrštavanje pratili i prevođenjem najpotrebnijih tek-
stova na narodnom jeziku.

Latinski jezik kod zapadnih pokrštenih naroda, pa tako i kod Hrvata,
postaje jezikom civilizacije, kulture, diplomacije i religiozne prakse. Taj jezik
postaje i jezikom prvih tekstova koji su napisani u okviru rane kršćanske kul-
ture. Glavnina stanovništva sigurno je još održavala mnogoboštvo, poganske
kultove, praznovjerje. Jedan od najljepših spomenika koji se vezuje uz pokršta-
vanje Hrvata, Višeslavova krstionica, čini se da je iz toga vremena, iako o
nekom knezu Višeslavu ne znamo ništa. Kasnija tradicija ovaj spomenik vezuje
uz pokrštavanje Hrvata u Dalmaciji.

Kad su hrvatski knezovi, već pokršteni i uključeni u političke i religiozne
procese Zapada, počeli obnavljati zapuštene stare crkve, ali i graditi nove,
susreli su se s imenima i likovima biblijskih ličnosti Staroga i Novoga zavjeta.
Biblija kao sveta knjiga, ali i kao predmet, postaje središte kulta riječi. Hrvat-
ski, ali i drugi slavenski knezovi, iz svojih kneževina tokom IX. i X. st. hodo-
časte u Akvileju da se upišu u tzv. Čedadsko evanđelje (Codex Aquileiensis),
koje je prema tradiciji svojom rukom napisao sveti Marko. To su npr. knez
Trpimir i njegov sin Petar, knez Branimir i njegova žena Maruša, zatim još
knezovi Pribina, Rastislav, Kocelj. Jamačno su tada zapisani bar kraći evan-
đeoski tekstovi i nužne molitve na narodnom jeziku, »bez ustroenija«, kako je
o tom razdoblju i o tim tekstovima napisao Črnorizac Hrabar.

Godine 863. krenula je iz Carigrada misija Konstantina Ćirila i Metoda na
poziv moravskoga kneza Rastislava u Moravsku, među Slavene. Braća iz Solu-
na, »gdje svi govore čisto slavenski«, po nalogu carskoga dvora već su nekoliko
puta bili slani u misije: vrlo je uspješna bila misija među Hazare, gdje se Ćiril
dobro upoznao s hebrejskim tekstovima Biblije, a pročitao je i neki pobliže
nepoznati »ruski psaltir«. Druga misija, među Saracene, nije bila tako uspje-
šna, ni politički ni vjerski. Misija među Slavene najvažniji je povijesni događaj
IX. st. u Evropi, koji se duboko urezao u kulturu svih Slavena, pa tako i

 

 

88