U tom smislu ovoj katedri treba pru-
ti društvenu i moralnu pomoć.
Drugoga dana, 26. listopada u Roču
je otkrivena " spomen-ploča žaknu
Jurju, vjesniku prve štampane hr-
vatske i južnoslavenske knjige. Na-
kon toga su, također u Roču, odr-
žani ovi referati: F. V Mareš: Utje-
caj hrvatskoglagoljske književnosti
kod zapadnih i istočnih Slavena u
14. i 15. stoljeću; N. Kolumbić: Ulo-
ga glagoljaštva u formiranju hrvat-
ske srednjovjekovne drame; I. Pe-
trović: Evropska  srednjovjekovna
književnost i hrvatska Marijina le-
genda; D. Fališevac: Principi kom-
pozicije hrvatskih srednjovjekovnih
proznih tekstova; B. Fučić: Vino-
dolska knjigoveška radionica glago-
ljaških kodeksa.

Svi referati bit će objavljeni u
znanstvenim edicijama 1975. i 1976.
godine.

  

 

 

 

3. Bratulić

VIII, KONGRES SAVEZA SLAVI-
STIČKIH DRUŠTAVA JUGOSLA-
VIJE

U Zagrebu je od 21. do 25. svi-
bnja 1975. godine održan VIII. kon-
gres jugoslavenskih slavista kojem
je prisustvovalo oko sedam stotina
stručnjaka iz cijele zemlje. Kongres
je u dvorani Studentskog centra
otvorio M. Šicel, predsjednik Saveza.

Tematika VIII. kongresa može
se svesti na četiri osnovna kruga:
problemi školske prakse, odnosno
metodike nastave materinjeg jezika
i književnosti — o njima se raspra-
vljalo u plenumskom dijelu kongre-
sa — zatim dostignuća naše znanosti
ma literarnom i jezičnom području
(u književnoj i jezičnoj sekciji koje

 

30*

 

su radile paralelno), a jedan dan je
posvećen rusističkim temama. Odr-
žano je preko stotinu referata.

U književnoj sekciji, uz referate
u kojima dominira etička i idejna
problematika u književnostima ju-
goslavenskih naroda, zapaženi su re-
ferati koji tretiraju pitanja literarne
metodologije, posebice pokušaji ana-
litičkog pristupa književno-povije-
snoj metodi B. Vodnika, A. Barca i
M. Savkovića.

'Najviše novoga pokazano je u
referatima jezične sekcije. Prilozi u
kojima dolazi do izražaja primjena
suvremenih lingvističkih metoda u
jezičnim proučavanjima i problema-
tika moderne stilistike te problem
kontrastivnih istraživanja u lingvi-
stici izazvali su vrlo žive diskusije.

Pojedini su referati već ranije
objavljeni u časopisima npr. Jezik
in slovstvo, Letnik XX, štev. 8, Lju-
bljana, maj 1974/75, Radovi, Inst
tut za jezik i književnost, I, Sara-
jevo 1974, Književnost i jezik, 2, Be-
ograd 1975. itd. Neki referati tiskat
će se u Raspravama br. 3 Instituta
za jezik u Zagrebu, a jedan dio
objavit će se u Sveučilišnoj nakladi
— Liber.

Specijalna problematika kojom
se bavi Staroslavenski Institut i koja
se objavljuje u Slovu nije zastuplje-
na na ovom kongresu. Iznimku čini
referat N. Gošić iz Sarajeva »Aktu-
elna leksikografska problematika u
paleoslavenistici« — korisna infor-
macija o radu na crkvenoslavenskim
rječnicima pojedinih južnoslavenskih
redakcija koji se istovremeno oba-
vlja u Zagrebu, Skoplju, Sarajevu i
Beogradu.

Na završnoj sjednici odlučeno
je da se idući kongres održi za tri
godine u Ljubljani, a za novog
predsjednika izabran je dr Jože To-
porišič.

 

 

I. Mule

467