stjepan damjanović

KAJKAVSKI ELEMENTI
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM
ZBORNICIMA XV STOLJEĆA

1. REZULTATI U DOSADAŠNJEM PROUČAVANJU KAJKAV-
SKIH ELEMENATA U HRVATSKOGLAGOLJSKIM TEK-
STOVIMA 15. STOLJEĆA

Kajkavske jezične osobine u hrvatskoglagoljskim teksto-
vima 15. stoljeća uočene su relativno davno, ali su konstata-
cije o njihovoj prisutnosti sve do nedavno ostale nekako na
mmarginama istraživanja povijesti hrvatskoga književnog jezi-
ka mada su radovi koji bi obrađivali taj fenomen i te kako mog-
li pomoći u ispisivanju obuhvatnije i punije povijesti našega
književnog jezika. Takvih radova nije bilo pa se sve do u naše
dane znanja o kajkavizmima nisu bitno širila ni produblji-
vala, a to je za posljedicu imalo da su se u našoj slavistici uv-
riježila mišljenja kako su interferiranje naših dijalekata i ula-
ženje kajkavizama u hrvatsku knjigu procesi koji počinju u
16. stoljeću a vezalo ih se uz nastojanja hrvatskih protestana-
ta, prvenstveno uz rad A. Vramca i F. Vrančića.

16