OGLEDI

 

. Mateo Žagar

Plurilingvizam u djelu Šimuna
Košičića Benje

Kraj XV. stoljeća i početak XVI. na hrvatskim je prostorima obilježila
smjena epoha: uvriježenu srednjovjekovnu poetiku književnog stvaralaštva
postupno su smjenjivali humanistički uzusi. Život biskupa Šimuna Kožičića
Benje preklopio se upravo s tim dobom: u vrijeme njegova rođenja srednji
vijek je još u punoj snazi, a već u prvoj trećini XVI. stoljeća gotovo je
potpuno prevladao humanizam. I prostor njegova života odredio je karak-
terističnu dvojnost: rodio se u Zadru, jednom od najsnažnijih kulturnih
središta istočne jadranske obale, kojim su u to doba već pedesetak godina
vladali Mleci i u kojemu je unatoč znatnoj gospodarskoj stagnaciji »baština
prethodnih stoljeća još uvijek bila toliko plodna da je grad i tada bio
središtem materijalnog i duhovnog stvaralaštva«, te je ostao »pored Du-
brovnika, najrazvijeniji dalmatinski grad«.! Naslijedena romanska osnovica
(još iz rimskoga doba, pa iz vremena kada je bio glavni grad bizantske
Dalmacije), zajedno sa stalnom snažnom slavenizacijom/kroatizacijom,
karakterističnom za sve antičke gradove koje su do VI. st. opsjedali uskoro
i trajno nastanjeni Slaveni, oblikovala je u Zadru trajnu — multikultural-
nost. Pojednostavnjeno, ona bi se mogla nazvati hrvatsko-romanskom,
iako u širokom rasponu stoljeća valja uzeti u obzir i grčku komponentu,
bizantsku, albansku, srednjoeuropsku, itd.

..I samo plemićko podrijetlo porodice Begra odražava spomenutu slo-
jevitost, ali i u samom Zadru sve zamjetljiviju kroatizaciju romanskog
stanovništva (što se temeljno ogleda u kasnijoj hrvatskoj transkripciji
porodičnog imena Begna >Benja).? Arhivska su istraživanja potvrdila kako
»uspon obitelji traje kroz XII. i XIII. stoljeće, da bi u XIV. stolgeću za
vladavine Anžuvinaca bila na vrhu gospodarske i političke moći.«? Štoviše,

1 Raukar, Tomislav: »Zadar u doba Šimuna Kožičića Benje«, u: Zbornik radova o Šimunu

* Kožičiću Benji, JAZU 1991, str. 173—183.

2 »Kad se pogledaju osobna imena koja su u obitelji nosila djeca, uočava se znatan broj
hrvatskih imena, i muških i ženskih, ili svetačkih koja su dobila hrvatski oblik. Svoje su
kćeri Benje slale u zadarske samostane u kojima su se redovnice i gojenice služile isključivo
hrvatskim jezikom, a izgleda da neke nisu ni znale talijanski.« Usp. Kolumbić, Jelena:
»Obitelj Benja kroz stoljeća«, u Zborniku, str. 94.

 

41