DOMETI 7-128/99 + POVODOM 70. OBLJETNICE ŽIVOTA AKADEMIKA E. HERCIGONJE

HRVATSKOGLAGOLJSKE
LIGATURE XII. I XIII. ST.

Mateo Žagar

'UDK: 003.349(497.5)*11/12"

Prije nego što izložim rezultate svog istra-
živanja, volio bih — slijedeći prigodu —
osvrnuti se na prinos prof. Hercigonje istra-
živanju grafijske strane hrvatskoglagoljskih
tekstova.Velikim dijelom upravo je on, svojim
znanstvenim, stručnim, nastavnim i men-
torskim radom, zaslužan za otvaranje i širenje
novijih paleografskih znanja, u čemu se
nadamo da će i ovaj prilog naći svoje mjesto.

lako bi se pukim uvidom u profesorovu
bibliografiju moglo pretpostaviti kako se on
nije snažnije, svojim izvornim znanstvenim
prilozima, doticao ovog onkrajfilološkog
područja, valja reći kako je u njegovim broj-
nim sintetskim radovima o glagoljaštvu i
glagolizmu, u svoj njihovoj kompleksnosti,
potpuno razvidna upućenost u suvremena
istraživanja, i time visoka kompetencija vred-
novanja u odgovarajućoj literaturi predlaga-
nih pomaka pojedinih segmenata paleograf-
skoga znanja, osobito onih koji su mogli
znatnije promijeniti širu filološku sliku ili
pojedinih spomenika ili čak razdoblja.Vlastita
mu je naglašena osjetljivost i na vizualnu
estetizaciju svakako tome pridonijela. Nagla-
šavamo ovom prilikom samo njegovu važnu

39

i često citiranu raspravu, objavljenu već
odavna, no ni u čemu zastarjelu: “Hrvatsko-
glagoljska grafija kao obavijest o pravopisnim
zasadama, ortoepskim i prozodijskim ele-
mentima",' znamenitu knjigu “Tropismena i
trojezična kultura hrvatskoga srednjovje-
kovlja",? te enciklopedijski članak “Glagolja-
štvo i glagolizam'".*

Grafijskoj je problematici u hrvatsko-
glagoljskim tekstovima profesor Hercigonja
pristupao ponajviše sa standardološke strane,
uklapajući je u cjelokupnu sliku uređdivanja
jezika naših glagoljaša, ovoga puta — njegova
grafija izraza (kako za liturgijske tekstove tako
i za neliturgijske).Iz njegovih je redaka uvijek

* E. Hercigonja: “Nad iskonom hrvatske knjige;rasprave
o hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju", Zagreb 1983.,str.
387-394. (Prvi put objavljena u: Radovi Zavoda za
slavensku filologiju 15,Zagreb 1977,str.69-82)

* E. Hercigonja: “Tropismena i trojezična kultura
hrvatskoga srednjovjekovlja", Zagreb 1994.

* “Hrvatska i Europa; Kultura, znanost i umjetnost",sv.I:
Srednji vijek (VIE-XII. st)/Rano doba brvatske kulture,
HAZU/AGM 1997, str. 369-398.