KOLO 1/1999.

grčki -&- /theta/ : glag. pe /zeml&&/, koptski F /ganga/ : glag. fi /živčti/...).
Mnogim slovima, također, može se pronaći približan oblik u nekoliko
pisama, i to ne samo u onih s kojima ih veže ista geneza. Ne treba smetnuti
s uma ni upozorenje kako pismovni znakovi, uopće gledano, barataju s
ograničenim brojem poteza, pa bi pritom i poneka sličnost bila prilično
očekivana. Svojedobno je to I. J. Gelb dokumentirao primjerom kako je
jedna devetogodišnja djevojčica izumila svoj posve novi alfabet u kojemu
je čak sedam slova bilo vrlo slično nekima iz feničkoga pisma, dok su se
pojedina opet mogla uspoređivati i s nekima iz drugih starih alfabeta.

Istodobno, suvremenim paleografima znano je da podudarnost u slov-
nim oblicima (osobito kada to nije moguće ustvrditi za cjelokupni znakovni
fond) nema takvu težinu za procjenu organske veze pisama kao što bi to
bilo prepoznavanje istog »pismovnog ustroja« ili »pismovne ideje/misli« (u
njemačkoj se gramatološkoj/grafolingvističkoj tradiciji to obično obuhvaća
pojmom Schriftdenken), dakle istih zakonitosti koje se primjenjuju u uspo-
ređivanim pismima, odnosno u cjelokupnom procesu pisanja, npr. propor-
cije, simetrija, orijentacija slova; vizualna organizacija cjelokupnoga gra-
fijskog materijala, punktuacija, odnos majuskulnih i minuskulnih slova,
scriptura continua, ligature, kraćenja riječi itd. Sasvim je neprijeporno da
organizacija grafijskog materijala, kao i alfabetski poredak (uz stanovita
odstupanja, osobito u pogledu pripadajuće brojne vrijednosti), u načelu
slijede grčki model, no s druge strane grafijske su zakonitosti oblikovanja
pojedinih slova bitno drugačije (također u pogledu simetrije i orijentacije
slova, njihovih proporcija, duktusa, smještaja unutar linijskog sustava itd.).*

Uspoređivanje glagoljskog i gruzijskog pisma može tu i započeti (prema
mišljenju većine suvremenih paleografa na toj usporedbenoj točki bi trebalo
i stati); naime, i gruzijsko pismo svjedoči, nakon tamošnjeg primanja
kršćanstva u III. i IV. stoljeću, grčki utjecaj: u alfabetskom nizu, dakle u
fonološkoj osnovici pisma, brojnoj vrijednosti slova, u smjeru pisanja slijeva
nadesno (za razliku od bliskoga aramejskog pisma koje je usmjereno zdesna
nalijevo) i dr.

Prije pregleda pretpostavljanih morfoloških veza ovih dvaju alfabeta,
neophodno je upoznati se s temeljnim osobinama gruzijskog pisma. Osim

2 Suvremena teorija pisma, u motrenju međupisamskih veza kroz povijest, razlikuje s jedne
strane slovnu morfologiju (čemu je obično posvećena tradicionalna paleografija) i s druge
— zakonitosti vizualne organizacije pismovnog jezika (dio suvremene paleografije, nastale
u okvirima novije teorije pisma, grafolingvistike). Raznolikost, ritam i intenzitet pismovnih
dodirivanja na navedenim dvjema razinama posve su različiti, s time da se gdjekad mogu i
približiti. Tako je i u svim tipovima kontakata: dok genetski mlađe pismo obično slijedi
osobine obiju razina (pa nastaju sličnosti i u slovima i u tekstnoj organizaciji), pri
pismovnom posudivanju u pravilu mlade civilizacije, koja sebi formira pismo (što obično
čini jedna osoba), daleko je indikativnije preuzimanje zakonitosti druge razine.

 

260