M. ŽAGAR 454 Croatica 42/43/44/1995-6.

dvije, prva tiskana 1911, a posljednja još 1932, u svome vremenu izni-
mno vrijedna izdanja od kojih ni jedno nije pisano hrvatskim jezikom.!).
Pretpostavljamo da je kasnijem izbjegavanju sintetičkih opisa takve vrste
uzrok bila svijest o nedovoljnoj istraživačkoj pozadini koja bi mogla
opravdati sastavljanje novog cjelovitog opisa bez pukog ponavljanja.
Malo se bio koji istraživač usudio punim plućima zagristi u "glagoljičku
jabuku", svjestan svih opasnosti koje su ga mogle presretati.

Daleko je više onih filologa, i u nas i u inozemstvu, koji su odlučili po-
zabaviti se u svojim radovima jednim od grafijskih područja: genezom gla-
goljice,? odnosom grafem : fonem,? osebujnostima tiskanih glagoljskih slova
(i drugih grafijskih znakova),* opisnom morfologijom.5 Iako smo ustvrdili
kako se proučavanje grafije smjestilo negdje postrani glavnih filoloških
smjernica, možemo reći da se u navedenim segmentima mnogo učinilo (uz
podrazumijevano širenje i grananje takvih istraživanja). Ipak, ne može se
sintezom dobivenih rezultata formirati cjelovita slika hrvatskoglagoljskoga
pisma. Mnogi segmenti ostali su umnogome neosvijetljeni. Tako je napri-
mjer vrlo malo radova s temom interpunkcije ili svekolike tekstne organiza-
cije (grafijskog uređivanja) glagoljskih štiva (od organizacije teksta u stupce
do uporabe ligatura, kratica, bjelina, simbola i sl.). Prvi korak k ispunjavanju
takvih praznina i prepoznavanju pravilnosti jest — precizno postavljanje za-
dataka. Upravo je prof. E. Hercigonja 1983. g. formulirao i istaknuo potrebu
"da se točnije i sustavno utvrde smjerovi procesa (orto)grafijskog ujednača-
vanja, tj. da se ocijeni (za vrijeme do polovice 16. stoljeća) dostignuti stupanj
jedinstvenosti postupaka i rješenja u svakom od slojeva korpusa naše sred-
njovjekovne glagoljaške književnosti (liturgijskom, neliturgijskom, svjetov-
nom) te da se istodobno u tim relacijama, poredbenom analizom, utvrde
ortografijske osobitosti."“

Takvu promišljanju, koje — vjerujemo — može voditi k pisanju nove
povijesti glagoljskog pisma (uz poštivanje i uvažavanje, ali i ponovnu
procjenu, svih naslijeđenih znanja), morala su prethoditi dostignuća na
drugim jezikoslovnim poljima, kako na općelingvističkom (općepismov-
nom) planu, tako i na kroatističkom terenu: druga polovica ovoga stoljeća
jezikoslovnu je kroatistiku obogatila značajnim standardološkim istraži-

! V. Jagić, Glagoličeskoe pisbmo ESF vyp. 3, Petrograd 1911.
J. Vajs, Rukovčt' hlaholskć paleografie. Uvedeni do knižnihć pisma hlaholskćho,
Prag 1932.
2 Npr. Th. Eckhardt, J. Hamm, P. ličev, V. Jončev, G. Tschernohwostow.
3 Npr. E. Hercigonja, S. Damjanović, J. Tandarić, M. Mihaljević.
+ Npr. I. Bakmaz, F. Paro (iz tipografijskog ugla)
5 Npr. radovi Vj. Štefanića i M. Pantelić izravno nastavljaju strukturiranje
morfoloških različitosti slova u glagoljskim kodeksima.
“ Hercigonja, Eduard: Nad iskonom hrvatske knjige, Zagreb 1983., str. 394.