Croatica 42/4374471995-6. Izvorni znanstveni članak

Mateo Žagar
(Filozofski fakultet, Zagreb)

NEKA GRAFETIČKA UJEDNAČAVANJA
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM TISKANIM MISALIMA

UDK 886.2
(808.101)

 

Metodološke pretpostavke u pristupu grafiji
hrvatskoglagoljskih tekstova

Nije pretjerano tvrditi da je hrvatskoj filologiji ostalo još mnogo po-
sla upravo na planu proučavanja grafije hrvatskoglagoljskih tekstova.
Možda je i više nego druga filološka područja ostajala manje-više postra-
ni, ili je pak bila doticana tek usputno. Jedan od razloga nalazi se, svaka-
ko, i u općim filološkim smjernicama ovoga stoljeća koje su rado
pismovni izraz isključivale iz područja svog znanstvenog interesa. Budu-
ći da je glagoljsko pismo jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih kultur-
nih odrednica, ponajviše čudi malen broj glagoljskih paleografija (tek